Masz pytania? Skontaktuj się z nami! +48 666 999 392 bok@epaka.pl
Chcesz zamówić kuriera przez telefon? Zadzwoń pod nr: +48 732 480 000
Strona główna / Regulamin programu ,,Zarabiam z Epaka.pl"

Regulamin programu ,,Zarabiam z Epaka.pl"

§1. Organizator Programu

1. Program „Zarabiam z Epaka.pl’’, zwany dalej Programem organizowany jest przez firmę Epaka.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łukowie przy ul. Sochacz 16a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000500274, NIP: 5213667216; REGON: 147128246 (zwany dalej: „Organizator”), e-mail: bok@epaka.pl.

2. Regulamin określa warunki funkcjonowania Programu oraz prawa i obowiązki jego Uczestników.

 

§2. Definicje

1. Osoba Polecająca – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca konto Użytkownika na platformie wysyłkowej www.epaka.pl. Osoba polecająca otrzyma bonus za każdego zaproszonego klienta.

2. Osoba Zaproszona – pełnoletnia osoba fizyczna, która nie posiada i nie posiadała Konta Użytkownika na platformie wysyłkowej www.epaka.pl, nie korzystała z platformy wysyłkowej epaka.pl jako użytkownik niezalogowany i nie była klientem żadnego z oddziałów stacjonarnych Epaka.pl do czasu zaproszenia ją przez Osobę Polecającą.

3. Indywidualny link polecający – link wysyłany lub udostępniany Osobie Zaproszonej przez Osobę Polecającą, poprzez który Osoba Zaproszona loguje się na platformę www.epaka.pl.

4. Bonus – kwota, która zasili saldo konta na platformie www.epaka.pl Osoby Polecającej i Osoby Zaproszonej po spełnieniu wszystkich warunków Programu.

 

§3. Warunki uczestnictwa w Programie

1. Uczestnikami Programu są: Osoba Polecająca i Osoba Zaproszona. Program skierowany jest do osób fizycznych, pełnoletnich.

2. Aby wziąć udział w programie Osoba Polecająca musi posiadać konto Użytkownika i musi mieć wysłaną przez to konto minimalnie jedną paczkę przed 01.09.2017r.

3. Uczestnictwo w Programie jest nieodpłatne.

4. Uczestnicy przystępują do Programu w następujący sposób:

a) Osoba Polecająca udostępnia nowemu, niezalogowanemu klientowi - Osobie Zaproszonej - indywidualny link polecający, który po zalogowaniu na swoje konto Użytkownika na platformie www.epaka.pl znajdzie w zakładce ‘’POLEĆ SERWIS” lub skorzysta z opcji wysłania maila z linkiem polecającym do Osoby Zaproszonej, który również znajduje się w zakładce ‘’POLEĆ SERWIS”.

b) Osoba Zaproszona po otrzymaniu indywidualnego linku polecającego poprzez kliknięcie go loguje się do serwisu i wysyła pierwszą przesyłkę w okresie od 1-30 września 2017r.

c) Po wysłaniu pierwszej przesyłki przez Osobę Zaproszoną system przyzna Bonus, którym będzie zasilenie indywidualnego salda konta na platformie www.epaka.pl zarówno osobie Polecającej jak i Osobie Zaproszonej kwotą po 50 zł, którą Osoba Polecająca i Osoba Zaproszona będą mogły wykorzystać na usługi www.epaka.pl w terminie do 31.10.2017r.

5. Warunkiem otrzymania Bonusu jest okoliczność, że Osoba Zaproszona jest nowym, niezarejestrowanych na platformie www.epaka.pl i nie korzystającym wcześniej z platformy epaka.pl bez logowania klientem, który utworzy konto użytkownika na platformie i wyśle pierwszą przesyłkę. Osoba Zaproszona nie może być również klientem oddziałów stacjonarnych Epaka.pl.

6. Osoba Polecająca i Osoba Zaproszona muszą być innymi osobami.

7. Uczestnictwa w Programie, jak i praw i obowiązków oraz gratyfikacji z nimi związanych nie można przenosić na inne osoby.

8. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie zamykając Konto.

9. Osoba Polecająca otrzyma bonus za każdą Zaproszoną Osobę spełniającą warunki zawarte w tym regulaminie.

10. Program ,,Zarabiaj z Epaka.pl’’ może być wykorzystany wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji konta użytkownika w celu sprawdzenia prawdziwości danych.

12. Organizator będzie weryfikował konta fikcyjne i konta zakładane na dane znajdujące się już w systemie.

13. W przypadku kont fikcyjnych i kont zakładanych na dane teleadresowe będące w systemie, kont obsługiwanych z tego samego adresu IP oraz w przypadku kiedy osoba zaproszona będzie realizowała wysyłki na rzecz osoby polecającej, Bonus nie będzie przyznawany.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w programie osób nagminnie łamiących zapisy niniejszego regulaminu w celu uzyskania nieuprawnienie korzyści.

15. Skorzystanie z Bonusu przyznanego w Programie ,,Zarabiam z Epaka.pl" automatycznie wyklucza Uczestników z udziału w Programie ,,Polecaj i zarabiaj", gdzie za każdą wysłaną paczkę przez Osobą Zaproszoną Osoba Polecająca otrzymuje 1 zł.

16. Skorzystanie z programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestników Regulaminu w całości. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki, które uprawniają ich do udziału w Programie.

 

§ 4. Wykorzystanie przyznanego Bonusu

1. Gratyfikację w postaci 50zł, która zasili konta Uczestników Programu, Uczestnicy mogą wykorzystywać podczas dokonywania płatności za zakupy na stronie www.epaka.pl do 31.10.2017r. Po tym terminie niewykorzystany Bonus straci ważność i będzie odjęty z salda konta.

2. Gratyfikacji nie można przenieść na inne osoby.

3. Uzyskane środki nie mogą być wypłacone. Mogą być jedynie wykorzystane jako płatność za usługi dostępne na platformie www.epaka.pl.

 

§ 5. Czas trwania Programu

1. Program trwa od dnia 1 września 2017 roku do 30 września 2017 roku. Przyznany bonus jest ważny do 31.10.17r.

 

§6. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Programu będą wykorzystywane do celów realizacji Programu zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 2002 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na dodanie adresu e-mail użytego podczas tworzenia konta na stronie www.epaka.pl do bazy adresów newslettera Epaka.pl.

4.Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Programie.

 

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1.Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem ,,Zarabiam z Epaka.pl” można zgłaszać na piśmie lub w formie wiadomości e-mail w czasie trwania Programu i w terminie 30 dni po jego zakończeniu. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji pisemnej decyduje data stempla pocztowego.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację oraz datę i miejsce zdarzenia, które dotyczy roszczenia oraz treść żądania.

3. Reklamacje powinny być składane na adres mailowy: bok@epaka.pl lub pisemnie na adres organizatora Epaka.pl: ul. Sochacz 16a 21-400 Łuków, z dopiskiem Program ,,Zarabiam z Epaka.pl”.

4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji składający są powiadamiani w formie pisemnej lub jeśli złożyli reklamację wysyłając wiadomość e-mail – w formie wiadomości zwrotnej.

5. Nieuwzględnienie roszczeń w ramach postępowania reklamacyjnego lub upływ terminu, o którym mowa w pkt 1 nie narusza prawa do dochodzenia tych roszczeń na drodze sądowej.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Programu ,,Zarabiam z Epaka.pl” jest dostępny na platformie www.epaka.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o których Uczestnik programu zostanie poinformowany drogą mailową, na adres mailowy, którego użył podczas rejestracji na platformie www.epaka.pl. Zmiana Regulaminu nie może jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu.


 


 

Realizacja i opieka techniczna: kokoma.pl - strony www
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x