Regulamin programu ,,Rejestracja z Baselinker"§1. Organizator Programu

1. Program „Rejestracja z Baselinker’’, zwany dalej Programem organizowany jest przez firmę epaka Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Łukowie przy ul. Sochacz 16a, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000715732, NIP: 8252181790; REGON: 369332957 (zwany dalej: „Organizator”), e-mail: bok@epaka.pl.

2. Regulamin określa warunki funkcjonowania Programu oraz prawa i obowiązki jego Uczestników.

 

§2. Definicje

1. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, która nie posiada i nie posiadała Konta Użytkownika na platformie wysyłkowej www.epaka.pl, nie korzystała z platformy wysyłkowej epaka.pl jako użytkownik niezalogowany i nie była klientem żadnego z oddziałów stacjonarnych epaka.pl do czasu rejestracji poprzez link: epaka.pl/baselinker

3. Link rejestracji – link udostępniany Osobie Zaproszonej

4. Bonus – kwota, która zasili saldo konta na platformie www.epaka.pl Osoby Polecającej i Osoby Zaproszonej po spełnieniu wszystkich warunków Programu.

 

§3. Warunki uczestnictwa w Programie

1. Program skierowany jest do osób fizycznych, pełnoletnich.

2. Uczestnictwo w Programie jest nieodpłatne.

3. Uczestnicy przystępują do Programu w następujący sposób:

a) Uczestnik rejestruje się w serwisie epaka.pl poprzez link epaka.pl/baselinker

b) Uczestnik wysyła przesyłki poprzez założone w serwisie konto. Wysyłka musi się rozpocząć w trakcie 1 miesiąca do daty rejestracji.

4. Przez pierwsze sześć miesięcy od momentu wysłania pierwszej paczki zliczane są ilości wysyłanych przesyłek w skali pełnego miesiąca kalendarzowego i na podstawie ilości wysłanych paczek klient otrzymuje na saldo konta na platformie www.epaka.pl comiesięczne bonusy zależny od ilości nadanych przesyłek:

- ilość 30-100 przesyłek miesięcznie - Bonus w kwocie 39 zł

- ilość 101-500 przesyłek miesięcznie - Bonus w kwocie 99 zł

- ilość 501-1000 przesyłek miesięcznie - Bonus w kwocie 149 zł

- ilość powyżej 1000 przesyłek miesięcznie - Bonus w kwocie 299 zł

5. Warunkiem otrzymania Bonusu jest okoliczność, że Uczestnik jest nowym, niezarejestrowanych na platformie www.epaka.pl i nie korzystającym wcześniej z platformy epaka.pl bez logowania klientem, który utworzy konto użytkownika na platformie i wyśle pierwszą przesyłkę. Uczestnik nie może być również klientem oddziałów stacjonarnych epaka.pl.

6. Uczestnictwa w Programie, jak i praw i obowiązków oraz gratyfikacji z nimi związanych nie można przenosić na inne osoby.

7. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie zamykając Konto.

8. Program ,,Rejestracja z Baselinker’’ może być wykorzystany wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji konta użytkownika w celu sprawdzenia prawdziwości danych.

10. Organizator będzie weryfikował konta fikcyjne i konta zakładane na dane znajdujące się już w systemie.

11. W przypadku kont fikcyjnych i kont zakładanych na dane teleadresowe będące w systemie, kont obsługiwanych z tego samego adresu IP, Bonus nie będzie przyznawany.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w programie osób nagminnie łamiących zapisy niniejszego regulaminu w celu uzyskania nieuprawnienie korzyści.

13. Skorzystanie z Bonusu przyznanego w Programie ,,Rejestracja z Baselinker’" automatycznie wyklucza Uczestników z udziału w Programie ,,Polecaj i zarabiaj"

14. Skorzystanie z programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestników Regulaminu w całości. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki, które uprawniają ich do udziału w Programie.

 

§ 4. Wykorzystanie przyznanego Bonusu

1. Gratyfikację w postaci środków dodanych na saldo, która zasilą konta Uczestników Programu, Uczestnicy mogą wykorzystywać podczas dokonywania płatności za zakupy na stronie www.epaka.pl do 31.12.2020r. Po tym terminie niewykorzystany Bonus straci ważność i będzie odjęty z salda konta.

2. Gratyfikacji nie można przenieść na inne osoby.

3. Uzyskane środki nie mogą być wypłacone. Mogą być jedynie wykorzystane jako płatność za usługi dostępne na platformie www.epaka.pl.

 

§ 5. Czas trwania Programu

1. Program trwa od dnia 10 lutego 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku. Przyznany bonus jest ważny do 31.12.2020r.

 

§6. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe Uczestników Programu będą wykorzystywane do celów realizacji Programu zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z 2002 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).

3. Uczestnicy wyrażają zgodę na dodanie adresu e-mail użytego podczas tworzenia konta na stronie www.epaka.pl do bazy adresów newslettera epaka.pl.

4.Uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Programie.

 

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

1.Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem ,,Rejestracja z Baselinker” można zgłaszać na piśmie lub w formie wiadomości e-mail w czasie trwania Programu i w terminie 30 dni po jego zakończeniu. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji pisemnej decyduje data stempla pocztowego.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację oraz datę i miejsce zdarzenia, które dotyczy roszczenia oraz treść żądania.

3. Reklamacje powinny być składane na adres mailowy: bok@epaka.pl lub pisemnie na adres organizatora epaka.pl: ul. Sochacz 16a 21-400 Łuków, z dopiskiem Program ,,Rejestracja z Baselinker”.

4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji składający są powiadamiani w formie pisemnej lub jeśli złożyli reklamację wysyłając wiadomość e-mail – w formie wiadomości zwrotnej.

5. Nieuwzględnienie roszczeń w ramach postępowania reklamacyjnego lub upływ terminu, o którym mowa w pkt 1 nie narusza prawa do dochodzenia tych roszczeń na drodze sądowej.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Programu ,,Rejestracja z Baselinker” jest dostępny na platformie www.epaka.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o których Uczestnik programu zostanie poinformowany drogą mailową, na adres mailowy, którego użył podczas rejestracji na platformie www.epaka.pl. Zmiana Regulaminu nie może jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu.