RegulaminRegulamin epaka.pl („Regulamin”) 

OBOWIĄZUJE OD 1 grudnia 2023 r.

§ 1 Postanowienia Ogólne
1.    Regulamin określa zasady świadczenia Usług przez epaka.pl 
2.    Serwis prowadzi i administruje epaka.pl; 
3.    Z Serwisu mogą korzystać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
4.    Rejestracja Konta w Serwisie lub też zlecenie Spedycji wymaga uprzedniego zapoznania się i akceptacji przez Użytkownika lub Zleceniodawcę postanowień Regulaminu, dostępnego w Serwisie. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik lub Zleceniodawca wyraża zgodę na wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5.    Zlecenie Spedycji wymaga dodatkowo zapoznania się i akceptacji przez Zleceniodawcę postanowień Regulaminu Przewoźnika wybranego przez Zleceniodawcę do wykonania Przewozu. Regulaminy oraz warunki świadczenia usług wybranych do wykonania Przewozu Przewoźników są udostępniane w Serwisie za pomocą odnośnika (link), które to, po kliknięciu w link,  można pobrać i zapisać na własnym urządzeniu a także klikając w linki udostępnione przy poszczególnych Przewoźnikach, znajdujące się w § 1 ust. 6.14. Regulaminu. Akceptując Regulamin Przewoźnika, Zleceniodawca wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
6.    Użyte w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
6.1.    epaka.pl - epaka.pl S.A. z siedzibą w Łukowie przy ul. Sochacz 16a, 21-400 Łuków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0001072963, kapitał zakładowy: 100.500,00 zł, NIP: 8252181790, REGON: 369332957, adres poczty elektronicznej email: bok@epaka.pl oraz numer telefonu: 666 999 392.
6.2.    Adres/y e-mail: odpowiednio adresy poczty elektronicznej służące do dokonywania zawiadomień i składania oświadczeń woli, za wyjątkiem przypadków, gdy niniejszy regulamin przewiduje formę pisemną:
a)    dla Użytkownika lub Zleceniodawcy – adres wskazany w formularzu rejestracyjnym lub w Zleceniu;
b)    dla epaka.pl – bok@epaka.pl.
6.3.    Partner – przedsiębiorca uczestniczący w systemie partnerskim epaka.pl, który jest pośrednikiem epaka.pl i zawarł umowę o współpracy z epaka.pl.
6.4.    Cennik Indywidualny – cennik obowiązujący Zleceniodawcę po przyznaniu mu przez epaka.pl warunków specjalnych zamawiania Spedycji w Serwisie.
6.5.    Cennik detaliczny Przewoźnika – cennik usług danego Przewoźnika mający zastosowanie w przypadku braku danej usługi w Cenniku Standardowym epaka.pl.
6.6.    Cennik Standardowy – aktualna oferta cenowa Spedycji umieszczona na stronie internetowej Serwisu pod adresem: www.epaka.pl/cennik-przesylek lub w Punkcie Nadań i Odbioru Przesyłek.
6.7.    Dane Osobowe - gromadzone w ramach formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem www.epaka.pl, informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez epaka.pl w celu prawidłowego świadczenia Usług oraz w innych celach operacyjnych i marketingowych;
6.8.    Dni robocze - nie obejmują sobót, niedziel, a także dni ustawowo wolnych od pracy, chyba że ustalono inaczej.
6.9.    Etykieta/List przewozowy – dokument dołączany do każdej Przesyłki, dostarczający Przewoźnikowi niezbędnych informacji o Przesyłce oraz jej miejscu przeznaczenia i Odbiorcy.
6.10.    Konsument - użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą zamówienia Spedycji w Serwisie, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
6.11.    Konto – udostępnione Użytkownikowi przez Serwis po dokonaniu Rejestracji funkcjonalności w Serwisie, na które Użytkownik wprowadza swoje Dane Osobowe i w ramach którego administruje Danymi Osobowymi. W ramach Konta Użytkownik, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, uzyskuje możliwość zlecenia zamówienia Spedycji dostępnej w ramach Serwisu, a także Usługi Newsletter;
6.12.    Konto PrePaid - przypisane danemu Zleceniodawcy konto, zawierające środki płatnicze do wykorzystania w Serwisie.
6.13.    Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, przyjmująca Przesyłkę doręczoną przez Przewoźnika w ramach realizowanej Spedycji. 
6.14.    Przewoźnik – przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi przewozowe, któremu można złożyć zamówienie odbioru, przemieszczenia i doręczenia Przesyłki w ramach Serwisu oraz osoba świadcząca usługi kurierskie w imieniu tego przedsiębiorstwa działająca na podstawie zawartej z nią umowy. W ramach Serwisu użytkownik może złożyć zamówienie niżej wskazanym Przewoźnikom:
a)    DHL Parcel Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000631916, REGON 365170883, NIP 9512417713, strona internetowa: http://www.dhl24.com.pl
Regulamin: https://www.dhl.com/content/dam/dhl/local/pl/dhl-parcel/documents/pdf/pl-parcel-polska-regulamin-swiadczenia-krajowych-uslug.pdf
b)    DHL Express (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Wirażowa 37, 02-158 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000047237, REGON 012005407, NIP 5270022391, strona internetowa: http://www.dhlexpress.pl
Regulamin: https://dhlexpress.pl/wp-content/uploads/2020/03/Ogólne_Postanowienaa_Umowy_i_Zasady_Odpowiedzialności.pdf
c)    DPD Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Mineralna 15 , 02-274 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028368, REGON 012026421, NIP 5260204110, strona internetowa:
https://www.dpd.com.pl
Regulamin Świadczenia usług w obrocie krajowym: https://www.epaka.pl/files/media/pliki/Regulamin Świadczenia Usług DPD 01.01.2024PL.pdf
Regulamin Świadczenia usług w obrocie międzynarodowym: https://www.epaka.pl/files/media/pliki/DPD-Regulamin-Swiadczenia-uslug-w-obrocie-miedzynarodowym_09.2022PL.pdf
d)    InPost sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Pana Tadeusza 4, 30-727 Kraków, zarejestrowana przez w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759, REGON 360781085, NIP 6793108059,
strona internetowa: https://inpost.pl/
Regulamin Inpost Kurier:
https://inpost.pl/sites/default/files/docs/regulaminy/regulamin-swiadczenia-uslug-pocztowych-i-przewozowych-przez-inpost-sp-z-oo-obowiazujacy-od-17062024_0.pdf
Regulamin Inpost Paczkomaty: 
https://inpost.pl/sites/default/files/docs/regulaminy/regulamin-swiadczenia-uslugi-inpost-paczkomatr-247-przez-inpost-sp-z-oo-obowiazujacy-od-17062024.pdf
e)    FedEx Express Polska Sp. z o., z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037973, REGON P-010612250, NIP 526-10-05-306,
strona internetowa: http://www.fedex.com/pl
Regulamin dla usług krajowych: https://www.fedex.com/pl-pl/conditions-of-carriage-domestic.html
Regulamin dla usług międzynarodowych: https://www.fedex.com/pl-pl/conditions-of-carriage.html
f)    General Logistics Systems Poland Sp. z o. o., z siedzibą w Głuchowie, ul. Tęczowa 10, 62-052 Głuchowo gm. Komorniki, zarejestrowana Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005009, REGON 631058749, NIP 7851561831,
strona internetowa: https://gls-group.eu/PL
Regulamin: https://gls-group.com/PL/pl/regulamin.html
g)    Geis Parcel Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach, ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000326471, REGON 260287537, NIP 9591856995,
strona internetowa: www.geis.pl/pl
Regulamin: https://www.geis.pl/archiv/content_en/2935.pdf
h)    UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036680, REGON 010771280, NIP 5221004200,
strona internetowa: http://www.ups.com/content/pl
Regulamin: https://www.ups.com/assets/resources/webcontent/pl_PL/terms_carriage_pl.pdf
i)    RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 17A, 00-872 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020446, REGON: 011063584, NIP 5260250475,
strona internetowa: http://www.orlenpaczka.pl
Regulamin:  https://www.orlenpaczka.pl/wp-content/uploads/2023/06/Regulamin-dla-klientow-indywidualnych-1.06.2023.pdf
j)    MEEST POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą Dębicy, ul. Transportowców 5, 39-200 Dębica, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000259760, REGON 180145090, NIP 8722267231,
strona internetowa: http://www.meestpolska.pl
Regulamin: https://www.meestpost.com/pl/terms-and-conditions
k)    Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334972, NIP: 525-000-73-13,
strona internetowa: http://www.poczta-polska.pl
Regulamin Pocztex24: https://www.pocztex.pl/jowisz/uploads/2022/12/Regulamin-uslugi-Poczte-w-obrocie-krajowym_od-14.12.2022.pdf
Regulamin Paczka48: https://www.poczta-polska.pl/hermes/uploads/2013/10/Załącznik-do-Regulamin-świadczenia-niepowszechnych-usług-pocztowych-PACZKA24-i-PACZKA48-w-obrocie-krajowym-dla-klientów-z-zawartą-umową.pdf
l)    Ambro Express sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Przykonie, przy ulicy Przemysłowej 18, 62-731 Przykona, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000635536 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6681974952.strona internetowa: https://www.ambroexpress.pl
Regulamin: https://ambroexpress.pl/static/upload/store/Regulamin-Ambro-Express_-_14.03.2023.pdf
m)    SP Express Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie, ul. Nowowiejska 17, 48-303 Nysa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000855034, NIP: 8971881964, REGON: 386789741
Strona internetowa: https://www.swiatprzesylek.pl
Regulamin: https://swiatprzesylek.pl/misc/reg/spexpress/pl/reg_01092020.pdf
6.15.    Pracownik – osoba fizyczna obsługująca Zleceniodawców będąca Partnerem lub działająca w imieniu Partnera w Punkcie Nadań i Odbioru Przesyłek.
6.16.    Protokół odbioru/Zestawienie Zbiorcze Nadań (ZZN) – dokument stanowiący dowód przekazania Przesyłki Przewoźnikowi w celu zrealizowania Przewozu. 
6.17.    Pobranie – usługa w ramach Spedycji, polegająca na umożliwieniu uiszczenia opłaty za Przesyłkę przez Odbiorcę, przed odbiorem Przesyłki;
6.18.    Przesyłka – przedmiot Spedycji, opatrzony oznaczeniem adresata i adresem krajowym lub zagranicznym; 
6.19.    Przewóz - odbiór, przemieszczenie lub doręczenie Przesyłki przez Przewoźnika na podstawie umowy z epaka.pl w ramach wykonywanej przez Przewoźnika działalności oraz na podstawie Regulaminu Przewoźnika;
6.20.    PrePaid – usługa oferowana Zleceniodawcy, polegająca na możliwości dokonania zapłaty wynagrodzenia na rzecz epaka.pl   w celu jego późniejszego wykorzystania w Serwisie;
6.21.    Punkt Nadań i Odbioru Przesyłek - oznaczony logo epaka.pl lokal przedsiębiorstwa Partnera, w którym świadczona jest Spedycja; aktualna lista Punktów Nadań i Odbioru Przesyłek zamieszczona jest w Serwisie;
6.22.    Regulamin Przewoźnika - regulamin, warunki świadczenia usług i Cenniki detaliczne Przewoźnika;
6.23.    Rejestracja – aktywacja Konta w Serwisie przez przejście procesu rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego w Serwisie lub za pośrednictwem portali: allegro.pl (www.allegro.pl) lub facebook.pl (www.facebook.pl) oraz akceptacji Regulaminu;
6.24.    Spedycja – świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, lub w Punktach Nadań i Odbioru Przesyłek, usługa świadczona przez epaka.pl polegająca na organizacji Przewozu. 
6.25.    Serwis – platforma internetowa pod adresem https://www.epaka.pl/ prowadzona przez epaka.pl;
6.26.    Usługi Automatyczne - dostęp do automatycznych mechanizmów Serwisu pozwalających na automatyczne przygotowywanie Listów Przewozowych i składanie Zleceń w systemach Przewoźników obsługiwanych przez epaka.pl.  
6.27.    Usługa Konta - usługa świadczona drogą elektroniczną przez epaka.pl, w Serwisie, polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi dostępu do Konta; 
6.28.    Usługa Newsletter - usługa dostarczania treści cyfrowych, świadczona drogą elektroniczną przez epaka.pl, w formie periodycznych wiadomości typu „newsletter”; 
6.29.    Usługi – Usługa Konta, Usługa Newsletter i Spedycja; 
6.30.    Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała poprawnej Rejestracji;
6.31.    Zlecenie – zlecenie organizacji odbioru, przemieszczenia i doręczenia Przesyłki złożone epaka.pl przez Zleceniodawcę za pośrednictwem Serwisu lub Punktu Nadań i Odbioru Przesyłek;
6.32.    Zleceniodawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, składająca Zamówienie u epaka.pl za pośrednictwem Serwisu lub w Punkcie Nadań i Odbioru Przesyłek, na wykonanie usługi spedycji w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Do wykonywania  Przewozu zastosowanie mają Regulaminy Przewoźników dostępne na ich stronach internetowych.

§ 2 Spedycja 
1.    epaka.pl świadczy za wynagrodzeniem Spedycję umożliwiając Zleceniodawcom składanie Zleceń drogą elektroniczną lub w Punktach Nadań i Odbioru Przesyłek .
2.    W celu złożenia Zlecenia w Punkcie Nadań i Odbioru Przesyłek, Zleceniodawca dostarcza Przesyłkę do Punktu Nadań i Odbioru Przesyłek.
3.    epaka.pl nie świadczy Spedycji na rzecz innych podmiotów zajmujących się pośredniczeniem w przewozie przesyłek, w celu ich dalszej odsprzedaży.
4.    W ramach Spedycji, epaka.pl działając na rzecz Zleceniodawcy zleca Przewoźnikowi wykonanie Przewozu Przesyłki wskazanej przez Zleceniodawcę. Wybór Przewoźnika realizującego Spedycję dokonywany jest przez Zleceniodawcę spośród oferowanych przez epaka.pl Przewoźników. W przypadku braku możliwości zrealizowania Przewozu przez wybranego przez Zleceniodawcę Przewoźnika, epaka.pl, po uzyskaniu uprzedniej zgody od Zleceniodawcy, wybiera innego Przewoźnika do wykonania Przewozu, przy czym cena Przewozu nie ulega zmianie.
5.    epaka.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Spedycji, w razie rażącego naruszenia przez Zleceniodawcę postanowień Regulaminu zawartych w §6, §8, §9, §10, §11, §13.
6.    Wobec Użytkowników posiadających odrębne umowy z Przewoźnikami, epaka.pl świadczy Spedycję na zasadach określonych w § 14 Regulaminu.

§ 3 Rejestracja i prowadzenie Konta
1.    epaka.pl świadczy na rzecz Użytkownika Usługę Konta polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi dostępu do Konta w celu realizowania przez niego Usług za pośrednictwem Serwisu. Po zawarciu przez Strony umowy Usługi Konta, przez akceptację Regulaminu i Rejestrację, Użytkownik otrzymuje indywidualny dostęp do Konta w Serwisie zabezpieczony loginem i hasłem.  
2.    Zlecanie Spedycji w Serwisie może być dostępne dla Zleceniodawcy także bez dokonywania Rejestracji. 
3.    W razie zlecania Spedycji bez dokonywania Rejestracji, Zleceniodawca komunikuje się z epaka.pl w formie wiadomości e-mail na Adres e-mail epaka.pl.  
4.    Usługa Konta w Serwisie jest bezpłatna.
5.    Po Rejestracji Zleceniodawca otrzyma wiadomość potwierdzającą Rejestrację na Adres e-mail Zleceniodawcy wskazany podczas Rejestracji.
5.1.    Rejestracja może być także dokonana na jego wniosek przez epaka.pl. Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia swoich danych wprowadzonych do Serwisu przez epaka.pl.
5.2.    Rejestracja może być dokonana podczas składania Zlecenia Spedycji w Serwisie.
5.3.    Po uzyskaniu dostępu do Konta, Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących funkcji: 
5.3.1.    komunikacja pomiędzy epaka.pl a Użytkownikiem, w szczególności w odniesieniu do wykonania umowy o świadczenie którejkolwiek z Usług;
5.3.2.    podgląd i zmiana Danych Osobowych, w tym hasła oraz historii Spedycji;
5.3.3.    wypowiedzenie Usługi Konta (tj. usunięcie Konta);
5.3.4.    wycena Usług;
5.3.5.    zamawianie Przewoźnika;
5.3.6.    generowanie dokumentów związanych z realizacją Usług przez epaka.pl;
5.3.7.    dostęp do historii zamówień Użytkownika;
5.3.8.    zarządzanie danymi na Koncie: domyślnym adresem nadań i danymi do faktury;
5.3.9.    opcje Rejestracji, logowania, powiązania konta w epaka.pl z kontami w serwisach: Facebook, Google, Apple i Allegro;
5.3.10.    zwroty Pobrań, zarządzanie terminami zwrotów;
5.3.11.    korzystanie z szablonów Zleceń; 
5.3.12.    książka adresowa;
5.3.13.    moduł faktur - podgląd do wystawionych dla Użytkownika faktur z opcją ich pobrania;
5.3.14.    moduł reklamacji - składanie reklamacji do Zleceń i podgląd ich historii;
5.3.15.    moduł do zamawiania materiałów do pakowania - składanie zamówień i podgląd do historii
5.3.16.    lista płatności bieżących i ich historia;
5.3.17.    saldo do płatności za Zlecenia i historia operacji na saldzie;
5.3.18.    koszyk płatności;
5.3.19.    importy danych do Zleceń poprzez pliki csv/xls;
5.3.20.    importy danych do Zleceń z platformy Allegro.pl;
5.3.21.    wtyczki integrujące Serwis z platformami sprzedażowymi;
5.3.22.    śledzenie Przesyłek;
5.3.23.    program partnerski;
5.3.24.    opcja polecania Serwisu.
6.    Użytkownik zobowiązuje się do przekazania epaka.pl prawdziwych i prawidłowych danych podczas Rejestracji oraz do ich każdorazowej aktualizacji w przypadku ich zmiany.
7.    Zawarcie z epaka.pl umowy pomiędzy epaka.pl. a Zleceniodawcą, której przedmiotem jest Usługa Konta, następuje z chwilą Rejestracji. Umowa o świadczenie Usługi Konta zawarta zostaje na czas nieokreślony do momentu jej wygaśnięcia z jakiejkolwiek przyczyny. Zasady wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi konta zawarte są w §15.
8.    Użytkownik loguje się do Konta w Serwisie za pomocą podanego podczas Rejestracji Adresu email Zleceniodawcy oraz hasła.
9.    epaka.pl stosuje techniczne i organizacyjne środki zapewniające korzystanie z funkcji Konta mające na celu uniemożliwienie dostępu osób nieuprawnionych. Więcej informacji o środkach zabezpieczeń stosowanych przez epaka.pl znajduje się w polityce prywatności pod adresem: https://www.epaka.pl/polityka-prywatnosci.
10.    Prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Konta wygasa z chwilą rozpoczęcia realizacji Usługi Konta. Akceptując Regulamin, Użytkownik oświadcza, że jest świadom, iż na podstawie art. 38 ust. 1 oraz ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Konta ze względu na jej charakter, w szczególności ze względu na fakt, iż uzyskanie dostępu do Konta, oznacza wykonanie w pełni Usługi Konta przez epaka.pl.


§ 3a Warunki świadczenia Usług
1.    epaka.pl świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
2.    Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Zleceniodawca lub Użytkownik są następujące:
2.1.    połączenie z siecią Internet,
2.2.    przeglądarka internetowa
2.3.    Microsoft Edge w wersjach 92.0.902.78 i wyższych
2.4.    Opera w wersjach 9.0 i wyższych
2.5.    Firefox w wersjach 3.0 i wyższych
2.6.    Chrome w wersjach 5.0 i wyższych
2.7.    Safari
3.    Według najlepszej wiedzy epaka.pl możliwa jest również współpraca z systemem teleinformatycznym za pośrednictwem innych przeglądarek niż wymienione w ust. 2, jednakże jedynie powyższe przeglądarki objętą są zapewnieniem epaka.pl prawidłowego działania systemu teleinformatycznego.
4.    Rezultaty świadczenia Usług za pośrednictwem Konta dostarczane są w formie elektronicznej, w tym w postaci tekstu wiadomości e-mail oraz kodu HTML, plików graficznych jpg, png lub innych, które są kompatybilne z każdym urządzeniem pozwalającym na wyświetlanie takich treści. Usługi zawierają funkcjonalności (w tym pliki cookies) pozwalające na przedstawienie treści, przekazywanie epaka.pl informacji zwrotnej o tym, czy treść została przeczytana i czy nastąpił dostęp do linków.
5.    Korzystanie z Usług może wiązać się z zagrożeniami właściwymi dla działalności w sieci Internet. Zleceniodawca lub Użytkownik oświadcza, że jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności możliwości przejęcia haseł przez osoby trzecie lub zainfekowania urządzeń Zleceniodawcy lub Użytkownika wirusami, a także strat, jakie mogą powstać w wyniku takich zdarzeń. Zleceniodawca lub Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy ustalanych haseł i danych logowania do Konta. epaka.pl, na żądanie Zleceniodawcy lub Użytkownika, przekazuje w formie wiadomości e-mail aktualną informację o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług.  
6.    Użytkownik lub Zleceniodawca zobowiązuje się do korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami prawa i dobrą praktyką, do poszanowania praw osobistych, praw autorskich i praw własności intelektualnej epaka.pl i osób trzecich. Korzystając z Usług, Zleceniodawca lub Użytkownik nie może dostarczać (przesyłać, generować) treści o charakterze bezprawnym.
7.    Konto Użytkownika oraz rezultaty świadczenia Usług, podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, w szczególności jako utwory na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U.2022, poz. 2509); jako bazy danych na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (tekst jednolity: Dz.U.2021, poz. 386); jako tajemnica przedsiębiorstwa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U.2022, poz. 1233).
8.    epaka.pl, na podstawie umowy o świadczenie którejkolwiek z Usług, udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji na korzystanie przez Użytkownika z praw autorskich do utworów udostępnionych w wyniku świadczenia Usług, wyłącznie w celu korzystania z Usług. Korzystanie przez Użytkownika z rezultatów świadczenia Usług dozwolone jest dla celów własnych i niekomercyjnych.
9.    Licencja, o której mowa w ust. 8 powyżej, jest bezterminowa i wygasa automatycznie z chwilą rozwiązania umowy o świadczenie którejkolwiek z Usług.
10.    epaka.pl w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za treść innych stron internetowych lub usług elektronicznych, niebędących własnością lub w posiadaniu epaka.pl, do których linki zostały umieszczone w ramach realizacji Usług.
11.    Rezultaty świadczenia Usługi Konta i Usługi Newsletter dostarczane są w formie elektronicznej, w tym w postaci tekstu wiadomości, kodu HTML, plików graficznych jpg, png lub innych, które są kompatybilne z każdym urządzeniem pozwalającym na wyświetlanie takich treści. Konto oraz rezultat Usługi Newsletter zawierają funkcjonalności (w tym pliki cookies) pozwalające na przedstawienie treści, przekazywanie epaka.pl informacji zwrotnej o tym, czy treść została przeczytana i czy nastąpił dostęp do linków.
12.    epaka.pl zobowiązuje się świadczyć Użytkownikowi Usługę Newsletter, niezwłocznie po udostępnieniu Usługi Konta, po wyrażeniu odpowiednich zgód przez Użytkownika. epaka.pl zobowiązuje się świadczyć Użytkownikowi Usługę Newsletter przez czas nieoznaczony, dostarczając w sposób periodyczny w miarę dostępności treści cyfrowe składające się na Usługę Newsletter. 
13.    epaka.pl zobowiązuje się świadczyć Usługę Newsletter drogą poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w toku udostępnienia Usługi Konta przez Użytkownika, w formie wiadomości uwzględniających informacje na temat promocji, akcji marketingowych i innych treści.
14.    Usługa Newsletter jest bezpłatna.
Zleceniodawca jest zobowiązany do korzystania z Usług w sposób zgodny z przepisami prawa i dobrą praktyką, do poszanowania praw osobistych, praw autorskich i praw własności intelektualnej epaka.pl i osób trzecich.
15.    epaka.pl świadczy Usługi bez wad.

§ 4 Zobowiązania Zleceniodawcy
1.    Zleceniodawca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. W przypadku łamania postanowień Regulaminu epaka.pl ma prawo do czasowego zablokowania Konta lub zawieszenia możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu.
2.    Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty epaka.pl wynagrodzenia za zamówioną Spedycję zgodnie z Cennikiem Standardowym lub Indywidualnym, w zależności od dokonanego wyboru. Do zleconej przez Zleceniodawcę Spedycji nieobjętej Cennikiem Standardowym lub Indywidulanym, stosuje się aktualny w dniu wykonania Zamówienia Cennik detaliczny Przewoźnika, realizującego zamówienie.
3.    W przypadku składania Zlecenia w Punkcie Nadań i Odbioru Przesyłek, Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty epaka.pl za zamówioną Spedycję gotówką lub kartą płatniczą z góry w Punkcie Nadań i Odbioru Przesyłek na podstawie wymiarów i wagi Przesyłki. Możliwe jest udzielenie przez Punkt Nadań i Odbioru Przesyłek Zleceniodawcy kredytu kupieckiego z obowiązkiem rozliczenia płatności za usługę z dołu poprzez odjęcie opłaty za usługę z kwoty pobrania lub płatność przelewem elektronicznym.
4.    Ponadto Zleceniodawca zobowiązuje się, że:
4.1.    wyda Przesyłkę Przewoźnikowi we wskazanym w Zleceniu lokalu/miejscu. 
4.2.    wydrukuje w dwóch egzemplarzach List przewozowy, Protokół odbioru lub Etykietę i po uzyskaniu na jednym dokumencie podpisu Przewoźnika odbierającego przesyłkę, zachowa ten dokument jako potwierdzenie nadania na okres minimum 1 roku od daty nadania przesyłki na potrzeby ewentualnego postępowania reklamacyjnego. W przypadku korzystania z usługi ręcznej Etykiety Zleceniodawca zweryfikuje poprawność danych na uzupełnionym przez Przewoźnika druku i zachowa jego kopię również na okres minimum 1 roku od daty nadania;
4.3.    przekaże jeden z egzemplarzy Etykiety lub Listu Przewozowego lub Protokół odbioru Przewoźnikowi podczas odbioru Przesyłki, o ile nie ustalono inaczej;
4.4.    zapakuje Przesyłkę, zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie lub/i poradnikach  Przewoźnika wybranego do wykonania Przewozu;
4.5.    przesyłka nie będzie zawierała przedmiotów zabronionych do Przewozu, zgodnie z ograniczeniami Przewozu, przewidzianymi w Regulaminie Przewoźnika;
4.6.    powiadomi Odbiorcę o planowanej Przesyłce, a także o konieczności zapewnienia odpowiednich narzędzi, urządzeń lub osób niezbędnych do rozładunku Przesyłki, jeżeli taka konieczność zachodzi;
4.7.    poinformuje Odbiorcę, że w przypadku ubytku lub uszkodzenia doręczanej Przesyłki zobowiązany jest on do sporządzenia protokołu szkody w terminie do 7 dni od dnia odbioru Przesyłki. Jeżeli po stronie Przewoźnika istnieje taka możliwość – protokół może być sporządzony także w wersji elektronicznej, za pośrednictwem strony internetowej Przewoźnika. 
5.    Zleceniodawca zobowiązuje się do korzystania z usług Spedycji tylko po uprzednim złożeniu zlecenia w serwisie lub Punkcie Nadań i Odbioru Przesyłek. W przypadku zlecenia usługi bezpośrednio u Przewoźnika wykorzystując numer płatnika epaka pl Zleceniodawca obciążony będzie kosztami nadania takich Przesyłek zgodnie z Cennikiem Standardowym.

§ 5 Zakres odpowiedzialności epaka.pl
1.    epaka.pl ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usług.
2.    W przypadku wystąpienia szkody, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, epaka.pl ponosi odpowiedzialność, tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
3.    epaka.pl nie ponosi odpowiedzialności za wybór Przewoźnika, ani nienależyte wykonanie Przewozu przez Przewoźnika, chyba że jest ono skutkiem niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez epaka.pl. 
4.    epaka.pl nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w Przewozie Przesyłki, jeżeli powstały one z przyczyn występujących po stronie Nadawcy lub Odbiorcy, niewywołanych winą epaka.pl, z właściwości towaru albo wskutek siły wyższej.
5.    epaka.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania i skutki działań Zleceniodawcy podjętych w związku ze Spedycją, w szczególności epaka.pl nie ponosi odpowiedzialności za:
-    podanie przez Zleceniodawcę nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych, w tym danych związanych z nadaniem Przesyłki,
-    nieprzekazanie Przesyłki Przewoźnikowi,
-    naruszenie przez Zleceniodawcę Regulaminu Przewoźnika.
-    naruszenie przez Zleceniodawcę Regulaminu.
6.    epaka.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania Odbiorcy, w szczególności za przyjęcie przez niego Przesyłki, której jest adresatem, czy uiszczenia kwoty Pobrania.
7.    epaka.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez operatora płatności za Spedycję, a tym samym za opóźnienie w realizacji Spedycji.
8.    W związku z tym, że złożenie Zlecenia przez Zleceniodawcę jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Przewoźnika wykonującego Przewóz, wszystkie ograniczenia odpowiedzialności w nim zawarte, w granicach obowiązującego prawa, obejmują również epaka.pl i ograniczają jej odpowiedzialność.


§ 6 Składanie, anulowanie, modyfikacja i realizacja Zleceń
1.    Zleceniodawca może zlecać Spedycję za pośrednictwem Serwisu, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu lub w Punktach Nadań i Odbioru Przesyłek, w godzinach ich działania ustalonych przez Partnera.
2.    Zlecenia realizowane są w terminach wskazanych przez danego Przewoźnika, zgodnie z jego regulaminem/ofertą. W ramach funkcjonalności Serwisu Zleceniodawca po dokonaniu wyboru Przewoźnika i podaniu kodu pocztowego nadawcy otrzymuje w systemie informację o najwcześniejszej możliwej dacie lub godzinie nadania Przesyłki. Wyznaczony termin nadania jest terminem planowanym, a nie gwarantowanym. 
3.    Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym następującym Dniu Roboczym o ile nie ustalono inaczej.
4.    Zlecenie Spedycji przez Zleceniodawcę jest równoznaczne z akceptacją przez Zleceniodawcę postanowień Regulaminu oraz Regulaminu Przewoźnika wykonującego usługę przewozową. Odesłanie do regulaminów oraz warunków świadczenia usług wybranych do wykonania Przewozu Przewoźników znajduje się w § 1 ust. 6.14. Regulaminu. Regulaminy oraz warunki świadczenia usług wybranych do przewozu Przewoźników są udostępniane także w Serwisie za pomocą odnośnika (link), które, po kliknięciu w link,  można pobrać i zapisać na własnym urządzeniu. 
5.    Z chwilą naciśnięcia przycisku „Zapłać” zostaje złożone Zlecenie. 
6.    Zlecone za pomocą Serwisu świadczenie Przewoźnika zostanie spełnione w terminie oraz na zasadach określonych w regulaminach lub ogólnych warunkach świadczenia usług obowiązujących u wybranego przez Zleceniodawcę Przewoźnika.
7.    Zleceniodawca, będący Konsumentem, najpóźniej na początku składania zlecenia otrzyma za pośrednictwem Serwisu jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących wykonania Spedycji i akceptowanych sposobach płatności. Po złożeniu zlecenia Spedycji epaka.pl przekaże Konsumentowi na trwałym nośniku (w tym w formie wiadomości e-mail) potwierdzenie zawarcia umowy na wykonanie Spedycji, na co Konsument wyraża zgodę. 
8.    Wykonanie Spedycji przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 Regulaminu, nastąpi wyłącznie na żądanie Konsumenta. Oświadczenie Konsumenta w tej kwestii może zostać złożone w formularzu zamówienia.
9.    Zleceniodawca będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że dokonanie przez niego przy składaniu Zamówienia wyboru wykonania Spedycji przed upływem 14 dni od złożenia Zamówienia powoduje, po rozpoczęciu świadczenia  Spedycji przez epaka.pl, utratę prawa do odstąpienia od umowy, o którym mowa w §7 Regulaminu.
10.    W procesie realizacji zamówienia Zleceniodawca otrzymuje List przewozowy/Etykietę lub Protokół odbioru w postaci elektronicznej z możliwością wydruku lub też dokumenty przywożone są przez Przewoźnika przy odbiorze Przesyłki (w zależności od Przewoźnika wybranego przez Zleceniodawcę), o ile nie wybrano Przewoźnika lub usługi dodatkowej, która określa możliwości dostarczenia etykiety przez Przewoźnika lub nadania przesyłki w Punkcie/Paczkomacie bez drukowania etykiety.
11.    List przewozowy lub Etykieta musi zostać wydrukowana i umieszczona na Przesyłce przekazywanej Przewoźnikowi, jeżeli wymaganie to wynika z Regulaminu Przewoźnika.
12.    W przypadku Zlecenia Spedycji w Punkcie Nadań i Odbioru Przesyłek, Pracownik wprowadza dane Przesyłki do systemu informatycznego oraz generuje potwierdzenie nadania i Etykietę, którą nakleja na Przesyłkę.
13.    W przypadku Zlecenia Spedycji w Punkcie Nadań i Odbioru Przesyłek Zleceniodawca podpisuje się na dokumencie Zlecenia Spedycji, w wersji papierowej lub elektronicznej, a następnie otrzymuje jeden egzemplarz dokumentu Zlecenia Spedycji podpisany przez Pracownika w wersji papierowej, lub wygenerowany elektronicznie w formie wiadomości email na adres podany przez Zleceniodawcę. Dowodem nadania Przesyłki w Punkcie Nadań i Odbioru Przesyłek jest wyłącznie dokument Zlecenia Spedycji podpisany przez Pracownika w wersji papierowej lub wersja elektroniczna wysłana na adres email.
14.    Dane wpisywane przez Usługobiorcę podczas składania zamówienia zawierać muszą rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym informacje dotyczące wagi, wymiarów, zawartości oraz rodzaju opakowania Przesyłki.
15.    Przesyłka musi być zapakowana i zabezpieczona w taki sposób, aby uniemożliwić uszkodzenie jej zawartości, jak i innych Przesyłek przewożonych przez Przewoźników. Szczegóły zasad pakowania znajdują się w poradnikach w Serwisie epaka.pl i/lub regulaminach Przewoźników. Przed przyjęciem przez Przewoźnika Przesyłki może on zażądać jej otwarcia w celu sprawdzenia, czy Przesyłka odpowiada informacjom zawartym w Liście przewozowym lub Etykiecie. W przypadku niezgodności Przewoźnik ma prawo odmówić jej przyjęcia.
16.    W przypadku rozbieżności pomiędzy zadeklarowanymi, a faktycznymi parametrami Przesyłki lub jej gabarytem, zidentyfikowanymi po przyjęciu Przesyłki do Przewozu, Przewoźnik może przeprowadzić dodatkową weryfikację danych Przesyłki (w szczególności dotyczących wagi lub gabarytów Przesyłki oraz jej kształtu). W przypadku stwierdzenia niezgodności rzeczywistych parametrów czy kształtu Przesyłki z informacjami zadeklarowanymi przez Zleceniodawcę w Zleceniu, ale nie uniemożliwiających wykonania Przewozu, Przewoźnik wykona Przewóz, jednakże Zleceniodawca może zostać obciążony dodatkowymi opłatami za weryfikację oraz Spedycję zgodnie z Cennikiem Standardowym lub Cennikiem Indywidualnym epaka.pl lub Cennikiem detalicznym Przewoźnika lub Regulaminem Przewoźnika.
17.    W przypadku, o którym mowa w ust. 16 powyżej, epaka.pl może obciążyć Zleceniodawcę dodatkowymi opłatami związanymi z przeprowadzoną weryfikacją parametrów, gabarytów, jej kształtu lub niedozwolonej zawartości Przesyłki w ciągu 6 miesięcy od daty doręczenia Przesyłki. Rozliczenie następuje na podstawie faktury udostępnionej w Serwisie lub zostaje automatycznie pobrane z Konta PrePaid Użytkownika.
18.    W procesie realizacji zlecenia (jeśli taka opcja została wybrane podczas składania zlecenia) Serwis wysyłał będzie powiadomienia w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty email lub wiadomości SMS do Zleceniodawcy lub Odbiorcy o zmianach statusu Przesyłki u Przewoźnika (np. Przesyłkę odebrano od nadawcy, Przesyłka w doręczeniu, itp.).
19.    Zleceniodawcy mają możliwość anulowania zlecenia Spedycji, co do którego nie podjęto jeszcze próby wykonania Przewozu, poprzez przesłanie zawiadomienia na adres bok@epaka.pl lub w przypadku Użytkowników poprzez Konto. W przypadku anulowania zlecenia Spedycji opłata nie jest naliczana. Jeżeli zlecenie Spedycji zostało już wcześniej opłacone, kwota zapłaty zwracana jest Zleceniodawcy. 
20.    Po anulowaniu zlecenia Spedycji, Zleceniodawca zobowiązuje się nie wydawać Przesyłki Przewoźnikowi. W przypadku wydania Przesyłki po anulowaniu zlecenia Spedycji Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia zgodnie z cennikiem standardowym epaka.pl.
21.    W przypadku anulowania zlecenia Spedycji złożonego Przewoźnikowi General Logistics Systems Poland sp. z o. o. naliczona będzie opłata za anulowanie zlecenia według Cennika Standardowego lub Cennika Indywidulnego epaka.pl. 
22.    Modyfikacja danych zlecenia Spedycji odbywa się poprzez odwołanie zlecenia Spedycji zgodnie z § 6 ust. 19, a następnie utworzenie nowego zlecenia Spedycji na podstawie danych wprowadzonych przez Zleceniodawcę. Modyfikacja Zlecenia po przekazaniu Przesyłki w Punkcie Nadań i Odbioru Przesyłek jest możliwa wyłącznie w przypadku, gdy taką możliwość przewiduje regulamin Przewoźnika, za pośrednictwem którego wykonywany jest Przewóz. Modyfikacja Zlecenia możliwa jest wyłącznie za zgodą Przewoźnika. epaka.pl nie gwarantuje możliwości modyfikacji Zlecenia.  
23.    Dokonanie zmiany zlecenia Spedycji może być dokonane poprzez wysłanie przez Zleceniodawcę wiadomości z jego adresu email na adres bok@epaka.pl lub osobiście w przypadku zlecenia usługi spedycji w Punkcie Nadań i Odbioru Przesyłek epaka.pl i zatwierdzeniu zmiany przez epaka.pl.
24.    W przypadku ręcznej Etykiety Zleceniodawca jest zobowiązany do poinformowania Przewoźnika, że płatnikiem jest epaka.pl, w przeciwnym wypadku epaka.pl nie ponosi odpowiedzialności za Przesyłkę.
25.    epaka.pl dokłada najwyższej staranności w celu zapewnienia sprawnego działania Serwisu oraz wykonywania Usług, jednakże przyjęcie Zlecenia w Serwisie nie oznacza jego bezwzględnej realizacji. W przypadku braku możliwości realizacji danego Zlecenia z powodu niedostępności Usług lub nieobsługiwanych lokalizacji przez wybranego Przewoźnika, epaka.pl po poinformowaniu o tym Zleceniodawcę ma prawo anulować zlecenie Spedycji. W takim przypadku Zleceniodawca otrzyma zwrot kosztów zlecenia Spedycji, które nie mogło być zrealizowane.
26.    Tryb postępowania z Przesyłkami nieodebranymi i niezwróconymi Zleceniodawcy określa regulamin Przewoźnika wybranego przez Zleceniodawcę.

§ 7 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy Spedycji 
1.    Zleceniodawcy będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy Spedycji zawartej z epaka.pl, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu – w terminie 14 dni od jej zawarcia, jeżeli złoży w tym terminie oświadczenie o odstąpieniu od umowy Spedycji.
2.    Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie Spedycji ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, to w przypadku odstąpienia od umowy Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy Spedycji. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie Spedycji ceny lub wynagrodzenia. 
3.    Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wskazanego w ust. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy Spedycji przed upływem tego terminu.
4.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy Spedycji rozpoczyna się od dnia złożenia Zlecenia.
5.    Odstąpienie od umowy Spedycji następuje przez złożenie oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy Spedycji. W tym celu Konsument może:
a)    złożyć oświadczenie, wykorzystując dostarczony mu przez epaka.pl wzór odstąpienia;
b)    złożyć oświadczenie na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
c)    złożyć oświadczenie w dowolnej formie, pod warunkiem, że z oświadczenia wynika wola odstąpienia od umowy Spedycji.
6.    epaka.pl zapewnia Konsumentowi możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Spedycji także drogą elektroniczną przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu lub jakiekolwiek innego jednoznacznego oświadczenia.
7.    epaka.pl niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy Spedycji poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Konsumenta.
8.    W przypadku odstąpienia od umowy Spedycji, umowę Spedycji uważa się za niezawartą.
9.    epaka.pl ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy Spedycji, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, z uwzględnieniem obowiązku poniesienia przez Konsumenta kosztów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. epaka.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10.    W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy Spedycji wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie Spedycja jest wykonywana przez epaka.pl lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z epaka.pl. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 
11.    Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, epaka.pl poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy.
12.    Prawo odstąpienia od umowy Spedycji nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Spedycji, jeżeli epaka.pl wykonała w pełni Spedycję za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy Spedycji.
13.    Informacja – pouczenie dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy, tożsama z załącznikiem do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Nr 827 ze zm.), zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
14.    Wzór formularza odstąpienia od umowy, tożsamy z załącznikiem do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. Nr 827 ze zm.), stanowi załącznik 2 do Regulaminu.

§ 8 Załadunek i rozładunek Przesyłek
1.    W czasie odbioru lub dostarczania Przesyłki, Przewoźnik wykonujący Przewóz nie jest zobowiązany do dysponowania narzędziami ani innymi zasobami potrzebnymi do odebrania lub dostarczenia Przesyłki, poza Pracownikiem dokonującym odbioru lub dostarczania Przesyłki.
2.    Każda Przesyłka (lub jej część) wymagająca specjalnych urządzeń do załadunku lub rozładunku jest dopuszczalna do Przewozu tylko pod warunkiem, że takie urządzenia są dostępne we wskazanym przez Zleceniodawcę miejscu nadania i odbioru Przesyłki. epaka.pl nie ponosi odpowiedzialności wobec Zleceniodawcy za szkody spowodowane na skutek załadunku lub rozładunku takiej Przesyłki bez specjalnych urządzeń.

§ 9 Odbiór i doręczanie Przesyłek
1.    Odbiory Przesyłek dokonywane są w Dni Robocze, w godzinach pracy pomiędzy 8:00 a 19:00, o ile nie ustalono inaczej. Data i godziny odbioru dostępne w formularzu zamówienia Przewoźnika są przewidywane, nie gwarantowane.
2.    Dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji Spedycji, generowane są oraz udostępniane:
2.1.    Użytkownikowi w formie elektronicznej do wydruku za pośrednictwem Konta, 
2.2.    Użytkownikowi i Zleceniodawcy za pośrednictwem poczty email.
3.    epaka.pl nie gwarantuje, że dokumenty o których mowa w ust. 2 powyżej są wszelkimi dokumentami wymaganymi do dokonania Przewozu, w szczególności w zakresie dokumentów wynikających z Regulaminów Przewoźników lub dokumentów wymaganych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 
4.    Podczas odbioru Przesyłki Zleceniodawca zobowiązany jest do przekazania Przewoźnikowi wydrukowanego Listu przewozowego lub Etykiety, wygenerowanych przez Serwis, o ile nie ustalono inaczej.
5.    W przypadku, gdy Przewoźnikowi nie zostanie przekazana Przesyłka, np. z powodu nieobecności osoby za to odpowiedzialnej lub gdy Przesyłka nie jest przygotowana do nadania, epaka.pl - na wyraźną prośbę Zleceniodawcy - może zlecić kolejną próbę odbioru Przesyłki. Wszelkie opłaty z tym związane, które mogą zostać doliczone przez Przewoźnika zgodne z Cennikiem Standardowym epaka.pl lub detalicznym Cennikiem detalicznym Przewoźnika, pokrywa Zleceniodawca. Płatność następuje na postawie faktury VAT wygenerowanej przez Serwis.
6.    Wszelkie ewentualne nadpłaty oraz zwroty dokonywane będą przez epaka.pl na konto PrePaid lub w gotówce, jeżeli Zleceniodawca złożył Zlecenie w Punkcie Nadań i Odbioru Przesyłek lub na wniosek Zleceniodawcy poprzez przelanie środków za pośrednictwem kanału płatności wykorzystanego przy opłaceniu Zlecenia.
7.    Doręczanie Przesyłek odbywa się na zasadach określonych odpowiednio w Regulaminie Przewoźnika wybranego przez Zleceniodawcę do wykonania Przewozu.
8.    Przesyłki doręczane są w sposób następujący:
a)    o wadze do 30 kg doręczane są w systemie „door to door”, chyba że Regulamin Przewoźnika stanowi inaczej;
b)    przewyższające wagę 30 kg doręczane są według zapisów Regulaminów Przewoźników;
c)    przesyłki paletowe doręczane są w systemie „burta burta”, chyba że Regulamin Przewoźnika stanowi inaczej.
9.    W przypadku braku możliwości doręczenia Przesyłki do Odbiorcy zwracana ona będzie do Zleceniodawcy. Wówczas Zleceniodawca będzie zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty za jej zwrot, zgodnie z Cennikiem Standardowym. Płatność następuje na podstawie faktury VAT wygenerowanej przez Serwis. Zleceniodawca upoważnia epaka.pl do automatycznego pokrycia tych kosztów z Konta PrePaid Zleceniodawcy lub podczas zwrotu kwoty pobrań.
10.    epaka.pl może odmówić przyjęcia do Przewozu rzeczy, których stan jest wadliwy lub opakowanie niedostateczne albo niemających wymaganego opakowania. Jeżeli cechy Przesyłki uniemożliwiające wykonanie Przewozu ujawniły się po jej odbiorze od nadawcy, epaka.pl może wstrzymać wykonanie Przewozu i zawiadomić o zaistniałym fakcie Zleceniodawcę. Zleceniodawca zobowiązany jest do usunięcia stanu uniemożliwiającego nadanie Przesyłki, w szczególności poprzez jej właściwe opakowanie lub zabezpieczenie na własny koszt. Jeżeli Zleceniodawca nie dostosował się do wezwania, epaka.pl może od umowy Spedycji odstąpić. W razie odstąpienia od umowy Spedycji przez epaka.pl, Zleceniodawca zobowiązany jest do odbioru Przesyłki na własny koszt i naprawienia ewentualnej szkody. epaka.pl uprawniony jest do odesłania Przesyłki na koszt nadawcy i żądania wynagrodzenia zgodnego z Cennikiem Standardowym.
11.    Pracownik może przyjąć nieprawidłowo zapakowaną Przesyłkę na wyraźną prośbę Zleceniodawcy po podpisaniu przez Zleceniodawcę odpowiedniego oświadczenia, zgodnie z którym w przypadku uszkodzenia Przesyłki, Zleceniodawcy nie przysługuje reklamacja, jeżeli szkoda spowodowana była nieprawidłowym opakowaniem Przesyłki. Ograniczenie w zakresie możliwości złożenia reklamacji nie obowiązuje w przypadku Zleceniodawcy będącego Konsumentem. 
12.    Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty opłat dodatkowych określonych w Cenniku Standardowym z tytułu konieczności neutralizacji szkody spowodowanej Przesyłką niebezpieczną lub nieprawidłowo zabezpieczoną.
13.    Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty opłat dodatkowych określonych w Cenniku Standardowym za magazynowanie i/lub utylizację Przesyłki po odstąpieniu od umowy Spedycji przez epaka.pl i nieodebraniu Przesyłki w wyznaczanym czasie.

§ 10 Odbiór i doręczanie Przesyłek z opcją Pobranie
1.    W przypadku Przesyłek opłacanych przez Pobranie obowiązują limity określone w Regulaminach Przewoźników.
2.    W przypadku odmowy zapłaty Pobrania przez Odbiorcę Przesyłki, Przesyłka nie jest mu przekazywana, a epaka.pl zachowuje prawo do wynagrodzenia jak za Przesyłkę doręczoną.
3.    Pobranie należności od Odbiorcy Przesyłki za doręczoną Przesyłkę odbywa się w gotówce lub przy pomocy karty płatniczej, jeżeli Przewoźnik udostępnia taką usługę lub odbiór odbywa się w paczkomacie.
4.    Zwrot kwoty Pobrania planowany jest na 1, 3, 10 lub inną liczbę Dni Roboczych (określoną w momencie Zlecenia) od dnia doręczenia Przesyłki na rachunek bankowy Zleceniodawcy wskazany w momencie  Zlecenia (obowiązuje data przekazania środków z rachunku bankowego epaka.pl) lub na Konto Prepaid Użytkownika (opcja dostępna jedynie dla Użytkowników). Zleceniodawca otrzymuje dzienne zestawienie wypłaconych pobrań  w formie mailowej. Dla Zleceniodawcy posiadającego konto w serwisie epaka.pl takie zestawienie jest również dostępne po zalogowaniu.
5.    Zwrot kwoty Pobrania w Punkcie Nadań i Odbioru Przesyłek odbywa się na podstawie podania numeru konta Zleceniodawcy lub w gotówce na podstawie okazania ważnego dokumentu tożsamości lub poprzez autoryzację kodem sms wysłanym na numer telefonu Zleceniodawcy podany w momencie zamawiania usługi spedycji. W Punkcie Nadań i Odbioru Przesyłek, Pracownik sprawdza poprawność danych na dokumencie tożsamości lub weryfikuję poprawność autoryzującego kodu sms.
6.    W przypadku wybrania opcji wpływu środków z Pobrania na saldo, środki mogą być od razu wykorzystywane do regulowania zobowiązań w Serwisie lub wypłacone w ciągu 30 Dni Roboczych od momentu otrzymania dyspozycji wypłaty przez operatora.
7.    W przypadku niesłusznego i bezpodstawnego zwrotu Pobrania Zleceniodawcy przez epaka.pl, Zleceniodawca zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu należności na konto epaka.pl. epaka.pl ma prawo do kompensaty swoich wierzytelności z tytułu niesłusznego zwrotu z ewentualnymi wierzytelnościami Zleceniodawcy wobec epaka.pl.
8.    W przypadku zmianą numeru listu przewozowego przez przewoźnika z powodu przeadresowania lub ponownego doręczenia, termin zwrotu pobrania może ulec zmianie.
9.    epaka.pl nie ponosi odpowiedzialności w przypadku błędnego skierowania kwoty pobrania z winy Zleceniodawcy, który podał  nieprawidłowy numer rachunku bankowego do przekazania pobrania.

§ 11 Płatności i rozliczenia
1.    Za wykonywaną Spedycję epaka.pl pobiera opłatę na podstawie dokonanej wyceny, której kwota widnieje w formularzu Zlecenia. epaka po weryfikacji danych przesyłki przez Przewoźnika (w szczególności: wagi, wymiarów, kształtu, opakowania, zawartości) może zaktualizować wycenę na podstawie Cennika Standardowego lub cennika Indywidualnego albo regulaminów przewoźników. 
2.    Zleceniodawca może wybrać opcję doręczenia faktury VAT za Spedycję. Zleceniodawca wyraża zgodę na wystawienie faktury w formie elektronicznej oraz przesłanie jej na Adres email Zleceniodawcy. Faktura wystawiana jest po dokonaniu zapłaty za składane Zlecenie lub po dokonaniu przedpłaty na Konto PrePaid lub zbiorczo na koniec miesiąca, w zależności od wybranej na etapie zlecania płatności przez Użytkownika opcji.
3.    Płatność za Spedycję w kredycie kupieckim, w trybie płatności z góry oraz w przypadku weryfikacji parametrów i kształtu Przesyłek (§ 6 ust.16-17 Regulaminu) następuje na postawie faktury VAT wygenerowanej przez Serwis. Użytkownik upoważnia epaka.pl do automatycznego pokrycia tych kosztów z Konta PrePaid Użytkownika, potrącenia ze zwrotu kwoty pobrań lub z innych wzajemnych zobowiązań.
4.    Wszystkie dokumenty niezbędne do poprawnej realizacji złożonego Zlecenia, za wyjątkiem dokumentów do odprawy celnej (o ile nie ustalono inaczej), generowane są oraz udostępniane Użytkownikowi w formie elektronicznej do wydruku za pośrednictwem Konta (w przypadku Użytkownika), jak również przesyłane za pośrednictwem poczty email.
5.    Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem operatora PayPro SA, mElements SA oraz PayPal. Szczegółowe mechanizmy dokonywania płatności oraz sposób składania reklamacji określają regulaminy wskazanych operatorów dostępnych na stronach internetowych: www.przelewy24.pl, www.melements.pl oraz paypal.com.
6.    Zwrot wpłaconych środków odbywa się na podstawie korekty do wystawionego dokumentu sprzedaży. Zwrot dokonywany jest niezwłocznie po przesłaniu epaka.pl podpisanej kopii korekty w formie papierowej wraz z datą jej podpisania.
7.    Zwroty wpłaconych środków dokonywane są przy użyciu tej samej metody płatności, która była użyta przez Zleceniodawcę, chyba że strony uzgodnią inaczej.
8.    W przypadku, gdy wykonanie Przewozu przez Przewoźnika wymaga dokonania dopłaty (w szczególności w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 17 Regulaminu), Zleceniodawca zostanie obciążony dodatkową opłatą, zgodnie z Cennikiem Standardowym epaka.pl lub Cennikiem detalicznym Przewoźnika lub Regulaminem Przewoźnika. Płatność następuje na postawie faktury VAT wygenerowanej przez Serwis.

§ 12 Przedpłata – PrePaid
1.    Użytkownik może zapłacić za Spedycję z góry poprzez wpłatę środków na Konto PrePaid. 
2.    Limit środków w Koncie PrePaid wynosi 10.000,00 PLN. Środki na Koncie PrePaid mogą być wykorzystane wyłącznie w Serwisie.
3.    Wpłacone na Konto PrePaid środki nie podlegają zwrotowi na żądanie Klienta. Zwrot środków może nastąpić wyłącznie w razie rozwiązania Umowy i usunięcia Konta. 
4.    epaka.pl uaktualnia stan Konta PrePaid niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Użytkownika.
5.    Po dokonaniu zapłaty za Przesyłkę środkami z Konta PrePaid za Zlecenie epaka.pl niezwłocznie przystępuje do realizacji Zlecenia.  

§ 13 Przedmioty zabronione
1.    Zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz Regulaminami Przewoźników przesyłanie niektórych przedmiotów za pośrednictwem epaka.pl jest zabronione. Zleceniodawca zobowiązuje się nie przekazywać w ramach Spedycji przedmiotów, które znajdują się na listach przedmiotów zabronionych, znajdujących się w Regulaminach Przewoźników.
2.    Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za skutki naruszenia § 13 ust. 1, w tym w szczególności odpowiedzialność karno-skarbową, w przypadku, gdy na skutek wykonywania zleconej przez niego Spedycji dojdzie do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

§ 14 Usługi Automatyczne
1.    Świadczenie Usług Automatycznych odbywa się po wpisaniu przez Zleceniodawcę w Serwisie otrzymanego od Przewoźnika, na mocy indywidualnej umowy pomiędzy Przewoźnikiem, a Zleceniodawcą, numeru klienta lub numeru SAP oraz podania danych dostępowych API.
2.    Usługi automatyczne dotyczą również zleceń spedycji realizowanych przez serwis epaka.pl w usłudze Allegro Smart, rozliczanych pomiędzy zleceniodawcą a serwisem allegro.pl.
3.    Opłata za Usługi Automatyczne następuje zgodnie z cennikiem na stronie epaka.pl
4.    Opłata za Usługę Automatyczną pobierana jest z Konta PrePaid Zleceniodawcy. Warunkiem skorzystania z Usługi Automatycznej jest posiadanie przez Użytkownika na Koncie PrePaid środków wystarczających na uiszczenie opłaty za Usługi Automatyczne. 
5.    W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie, do Usług Automatycznych stosuje się odpowiednio pozostałe postanowienia Regulaminu.

§ 15 Rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Konta i usunięcie Konta z Serwisu, wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Newsletter
1.    Umowa o świadczenie Usługi Konta może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie oświadczenia o jej wypowiedzeniu na adres: bok@epaka.pl bezpośrednio z Adresu e-mail Zleceniodawcy, albo w formie pisemnej na adres siedziby epaka.pl. Umowa o świadczenie Usługi Konta zostaje rozwiązana z upływem okresu wypowiedzenia, jednak nie wcześniej niż przed wykonaniem Usług oraz definitywnego rozliczenia wykonania Usług, w tym zapłaty na rzecz epaka.pl z tytułu wystawionych faktur za Spedycję.
2.    Z chwilą upływu okresu wypowiedzenia umowa o świadczenie Usługi Konta ulega rozwiązaniu, a Konto zostaje usunięte z Serwisu.
3.    epaka.pl jest uprawniona do rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
3.1.    rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez Zleceniodawcę;
3.2.    wykorzystywania Usługi Konta w celach sprzecznych z obowiązującymi przepisami. 
4.    W przypadku rozwiązania umowy przez Zleceniodawcę lub epaka.pl, jak również w przypadku  wygaśnięcia umowy z jakiejkolwiek przyczyny, Konto podlega usunięciu wraz ze zgromadzonymi na nim danymi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego konta danych.
5.    Usunięcie danych z Konta nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z bazy danych epaka.pl.
6.    Po usunięciu lub zablokowaniu Konta epaka.pl przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w zakresie określonym w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:
6.1.    należytego rozliczenia usług zmówionych przez epaka.pl;
6.2.    należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika;
6.3.    rozpatrzenia reklamacji.
6.4.    własnej sprawozdawczości finansowej i podatkowej;
7.    Usunięcie Konta nie zwalnia Zleceniodawcy z uregulowania należności wobec epaka.pl.
8.    Zleceniodawca ma prawo do wypowiedzenia Usługi Newsletter w każdym czasie. Aby wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Newsletter Zleceniodawca powinien wybrać odpowiednią opcję w e-mailu otrzymanym w ramach wykonywania Usługi Newsletter lub z chwilą wysłania e-maila z informacją o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Newsletter na adres: marketing@epaka.pl

§ 16 Kredytowanie Spedycji
1.    Zleceniodawca będący przedsiębiorcą, może uzyskać na podstawie pozytywnej decyzji epaka.pl dostęp do zamawiania Spedycji w Serwisie z odroczonym terminem płatności (udzielenie kredytu kupieckiego). W takim przypadku płatności za Spedycję dokonywane są po ich zarejestrowaniu w Serwisie w cyklach rozliczeniowych zgodnie z ust. 4 poniżej. Przyznanie Zleceniodawcy, uprawnienia, o którym mowa w tym ustępie dokonywane jest pod warunkiem przesłania epaka.pl kompletu wymaganych dokumentów zgodnie z procedurą weryfikacyjną. Decyzja o przyznaniu uprawnienia należy do wyłącznego uznania epaka.pl i poprzedzona jest procedurą weryfikacyjną, której musi się podać zainteresowany Zleceniodawca. Szczegóły procedury weryfikacyjnej, przekazywane są indywidualnie na adres e-mail zainteresowanego Zleceniodawcy.
2.    Zleceniodawcy z udostępnioną opcją kredytu kupieckiego korzystają ze Spedycji według Cennika Indywidualnego. 
3.    Płatności za Spedycję w opcji kredytu kupieckiego dokonywane są według terminów zawartych w fakturach VAT wystawianych przez epaka.pl. Płatności dokonywane mogą być na podstawie wystawionych faktur VAT jeden, dwa lub cztery razy w ciągu miesiąca, w zależności od ustaleń dokonanych z przedstawicielem epaka.pl.
4.    epaka.pl ma prawo weryfikować koszty Spedycji w przypadku źle wprowadzonych parametrów dotyczących Przesyłek, które mają wpływ na cenę Spedycji. epaka.pl ma prawo naliczać opłaty dodatkowe związane z weryfikacją kosztów Spedycji.
5.    Klienci nie mogą zmieniać danych do faktury VAT bez uprzedniego przesłania aktualnych dokumentów rejestrowych.
6.    Zleceniodawcy, o których mowa w ust. 1, wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur VAT wyłącznie w wersji elektronicznej. Zleceniodawcy mają prawo zgłosić zastrzeżenia do wystawionej faktury VAT w ciągu 7 dni od otrzymania tej faktury, co nie zwalnia ich z obowiązku zapłaty w terminie zawartym w fakturze.
7.    Reklamacje złożone za uszkodzone, zagubione lub zweryfikowane Przesyłki nie zwalniają z obowiązku zapłaty faktury VAT za Spedycję i Przewóz.  W przypadku, gdy epaka.pl nie naliczyła należnych kosztów wysyłki do danego okresu rozliczeniowego, ma prawo doliczyć je do jednej z następnych faktur VAT.
8.    Brak terminowej płatności za daną fakturę VAT, tj. w terminie na niej określonym przez Użytkownika powoduje blokadę Konta. Odblokowanie Konta może nastąpić na wniosek Użytkownika po uregulowaniu przez niego wszystkich zobowiązań wobec epaka.pl. Za odblokowanie Konta pobierana jest opłata zgodna z Cennikiem Indywidualnym.
9.    epaka.pl ma prawo do potrącenia z należności Zleceniodawcy, kwot z tytułu niezapłaconych faktur VAT za Spedycję wykonaną na rzecz tego Zleceniodawcy.
10.    Od niezapłaconych faktur VAT naliczane są odsetki ustawowe za opóźnienie lub odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.

§ 17 Opłaty dodatkowe z tytułu nieterminowych płatności.
1.    Zleceniodawca jest zobowiązany do terminowej zapłaty wszelkich opłat związanych ze  Spedycją naliczonych zgodnie z Cennikiem Standardowym oraz Regulaminem, w tym opłat dodatkowych związanych z weryfikacją parametrów Przesyłki.
2.    W przypadku braku zapłaty należności we wskazanym terminie epaka.pl podejmie działania w celu ich dochodzenia:
a)    po upływie 21 dni od terminu zapłaty wysłane zostanie I wezwanie do zapłaty;
b)    jeżeli Zleceniodawca nie zapłaci wymagalnych kwot w terminie kolejnych 14 dni epaka.pl wyśle II wezwanie do zapłaty.
Koszt wezwania do zapłaty dla Zleceniodawcy będącego Konsumentem wynosi 8,13 zł netto (10 zł brutto); koszt monitu dla Zleceniodawcy niebędącego Konsumentem wynosi 24,39 zł netto (30 zł brutto).
3.    W razie bezskuteczności wezwań do zapłaty epaka.pl może zlecić dochodzenie wierzytelności zewnętrznej firmie windykacyjnej lub skierować sprawę na drogę postępowania sądowego.
4.    Zleceniodawcy niedokonujący płatności obciążeni zostaną naliczeniem odsetek ustawowych za opóźnienie lub odsetek ustawowych za opóźnieniem w transakcjach handlowych oraz opłatami z tytułu działań windykacyjnych podjętych przez epaka.pl lub przedsiębiorstwo windykacyjne, w szczególności opłatami z tytułu wezwań do zapłaty, o których mowa w ust. 2 powyżej.
5.    Zleceniodawca będący przedsiębiorcą obciążony może zostać dodatkowo bez wezwania, kwotą rekompensaty za koszty odzyskiwania należności stanowiącą równowartość kwoty 40 euro przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego Dnia Roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym należność stała się wymagalna, zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 711 – t.j.)

§ 18 Postępowanie reklamacyjne
1.    epaka.pl ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usług. Reklamacje Zleceniodawca może zgłosić epaka.pl poprzez wniesienie zgłoszenia reklamacyjnego:
a)    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: reklamacje@epaka.pl;
b)    pisemnie na adres siedziby epaka.pl: Sochacz 16a, 21-400 Łuków;
c)    poprzez formularz reklamacyjny/kontaktowy, znajdującego się na stronie www.epaka.pl.
2.    epaka.pl udzieli odpowiedzi na reklamację Konsumenta zgłoszoną w trybie określonym w § 18 ust. 1 w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
3.    Odpowiedź na reklamację epaka.pl przekaże Konsumentowi na trwałym nośniku, tj. na papierze lub w formie wiadomości e-mail.
4.    Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem Przewozu przez Przewoźnika (w szczególności uszkodzeniem, zagubieniem lub ubytkiem Przesyłki oraz naliczeniem opłat dodatkowych związanych z weryfikacją przesyłki, o której mowa w § 6 ust 16-17) Zleceniodawca może złożyć za pośrednictwem epaka.pl. Reklamacje należy zgłaszać na adres email epaka.pl: reklamacje@epaka.pl, pocztą na piśmie na adres siedziby epaka.pl: Sochacz 16a, 21-400 Łuków lub poprzez formularz reklamacyjny/kontaktowy, znajdujący się na stronie www.epaka.pl.
5.    W przypadku zgłoszenia reklamacji na Przewóz za pośrednictwem epaka.pl, epaka.pl, działając na podstawie upoważnienia Zleceniodawcy, podejmie czynności potrzebne do zabezpieczenia jego praw lub osoby przez niego wskazanej względem Przewoźnika oraz podejmie czynności potrzebne do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu należności związanych z wykonaniem Przewozu, w szczególności przekaże zgłoszenie reklamacyjne Przewoźnikowi celem jego rozpatrzenia.
6.    Reklamacje zgłaszane do Przewoźnika wykonującego Przewóz powinny być składane w terminach oraz na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 8 – t.j. ze zm.) oraz przepisów wykonawczych a także postanowień regulaminów wybranych do wykonania Przewozu Przewoźników, jeżeli zawierają korzystniejsze postanowienia w tym zakresie. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
6.1.    w przypadku opóźnienia doręczenia Przesyłki lub braku doręczenia Przesyłki:
6.1.1.    czytelnie wypełniony protokół reklamacji,
6.1.2.    kopię lub wydruk Listu przewozowego lub Etykiety,
6.2.    W przypadku ubytku lub uszkodzenia Przesyłki dodatkowo:
6.2.1.    kopię lub wydruk protokołu szkody,
6.2.2.    udokumentowaną wysokość swojego roszczenia,
6.2.3.    wykaz załączonych dokumentów.
7.    Proces reklamacyjny zaczyna się w momencie wniesienia przez Zleceniodawcę kompletnej dokumentacji. Jeżeli wniesiona reklamacja nie spełnia warunków określonych w przepisach prawa oraz Regulaminach Przewoźników, Przewoźnik wzywa Zleceniodawcę, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji przyjmuje się datę otrzymania przez Przewoźnika uzupełnionej reklamacji.
8.    W przypadku przekazania zgłoszenia reklamacyjnego za pośrednictwem epaka.pl w całkowitym terminie rozpatrzenia reklamacji należy uwzględnić czas niezbędny na przygotowanie i przekazanie przez epaka.pl reklamacji do Przewoźnika, nie dłuższym niż 30 dni wskazane w ust. 2.
9.    epaka.pl niezwłocznie przekazuje reklamacje oraz uwagi Przewoźnikowi do rozpoznania. Reklamacje oraz uwagi dotyczące Przewozu, będą rozpoznawane zgodnie z regulaminem wybranego do wykonania Przewozu Przewoźnika. Decyzja Przewoźnika po jej wydaniu jest przekazywana Użytkownikowi za pośrednictwem Konta lub na Adres e-mail Zleceniodawcy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni wskazane w ust. 2.
10.    Wypłaty środków z tytułu uznanych reklamacji przekazywane są na wskazany przez Zleceniodawcę nr rachunku bankowego w ciągu 30 dni od daty przekazania epaka.pl decyzji przez Przewoźnika.
11.    Roszczenia Zleceniodawcy wobec epaka.pl z tytułu zawieranej umowy o świadczenie Spedycji przedawniają się z upływem roku. Termin przedawnienia zaczyna biec: w wypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku Przesyłki - od dnia dostarczenia Przesyłki; w wypadku całkowitej utraty Przesyłki lub jej dostarczenia z opóźnieniem - od dnia, w którym Przesyłka miała być dostarczona; we wszystkich innych wypadkach - od dnia wykonania zlecenia.
12.    Na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zaś ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 8 – t.j. ze zm.). oraz ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2022 r., poz. 896 – t.j. ze zm.), nadawcy oraz Odbiorcy, przysługuje także prawo złożenia reklamacji oraz dochodzenia roszczeń bezpośrednio od Przewoźnika.

§ 19    Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumentów
1.    Zleceniodawca będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a)    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2016 r., Nr 1059 – t.j. ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy o świadczenie Spedycji. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. Nr 113, poz. 1214);
b)    Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1706 – t.j. ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a epaka.pl. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
c)    Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a epaka.pl, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
d)    Konsument jest upoważniony do skorzystania z platformy rozstrzygania sporów online Unii Europejskiej (ODR), na której znajdzie możliwość złożenia reklamacji dotyczącej usług epaka.pl. Platforma jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
2.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Zleceniodawcę będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

§20 Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych Zleceniodawcy jest epaka.pl S.A. z siedzibą w Łukowie przy ul. Sochacz 16a, 21-400 Łuków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0001072963. Dane Osobowe Zleceniodawcy będą przetwarzane w celu świadczenia Usług. Zleceniodawcy przysługują prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Pełna informacja dotycząca przetwarzania przez epaka.pl danych osobowych Zleceniodawcy zawarta jest w odrębnej Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: https://www.epaka.pl/polityka-prywatnosci. 

§21 Postanowienia końcowe
1.    Zleceniodawcę i epaka.pl wiąże treść Regulaminu obowiązująca od rozpoczęcia korzystania z Usług.
2.    epaka.pl ponosi wobec Zleceniodawcy odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usług.
3.    Aktualny Regulamin oraz wersje regulaminów obowiązujące uprzednio zamieszczone są w Serwisie. Korzystający z Serwisu może swobodnie pozyskać lub zapisać regulamin poprzez pobranie pliku z Regulaminem z Serwisu. 
4.    epaka.pl uprawniona jest do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmian w zakresie współpracy z Przewoźnikami wykonującymi Przewóz, zmiany sposobów płatności, zmiany dostępnych usług, zmian funkcjonalności serwisu – w zakresie w jakim zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
5.    Dokonanie zmiany Regulaminu przez epaka.pl nie jest skuteczne wobec Zleceń złożonych przed zmianą Regulaminu, chyba że obie strony wyrażą zgodę na stosowanie do Spedycji aktualnie obowiązującej wersji Regulaminu.
6.    epaka.pl poinformuje drogą elektroniczną Użytkowników o zmianie Regulaminu oraz o nowej treści Regulaminu. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usługi Konta, przyjmuje się, że zmiany zostały przez niego zaakceptowane. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta następuje poprzez zawiadomienie epaka.pl o wypowiedzeniu umowy, przesłane na adres: bok@epaka.pl. 
7.    W sprawach nieuregulowanych wprost w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 – t.j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 8 – t.j. ze zm.). oraz odpowiednie regulaminy firm przewozowych w zakresie realizacji Przewozu.
8.    Załącznikami do Regulaminu są:
a)    zał. Nr 1 – Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy;
b)    zał. Nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy.
9.    Załączniki stanowią integralną część Regulaminu. 


ZAŁĄCZNIK nr 1. 
Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować spółkę pod nazwą epaka.pl S.A. z siedzibą w Łukowie przy ul. Sochacz 16a, 21-400 Łuków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0001072963, kapitał zakładowy: 100.500,00 zł, NIP: 8252181790, REGON: 369332957, adres poczty elektronicznej email: bok@epaka.pl, oraz numery telefonu 666 999 392 i faksu 25 744 14 48 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej email: bok@epaka.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia Usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

ZAŁĄCZNIK nr 2. 
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Do:
epaka.pl S.A. z siedzibą w Łukowie przy ul. Sochacz 16a, 21-400 Łuków, adres poczty elektronicznej email: bok@epaka.pl, oraz numery telefonu 666 999 392 i faksu 25 744 14 48


- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)
- Adres Konsumenta(-ów)
- Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

----------------------------------------------------------

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności serwisu epaka.pl
obowiązująca od 01 grudnia 2023 r.


I.    FORMALNOŚCI

Dziękujemy za odwiedzenie naszej polityki prywatności. Zanim opowiemy Ci jakie dane osobowe o Tobie zbieramy i w jakich celach je przetwarzamy, trochę formalności.

Niniejsza polityka prywatności jest dostosowana do standardów RODO. Co to takiego? To Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej określone jako RODO).

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem serwisu epaka.pl jest epaka.pl S.A., ul. Sochacz 16A, 21-400 Łuków (dalej jako: epaka) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001072963.

epaka.pl S.A. wraz z epaka.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nr KRS 0000500274, dalej jako: epaka.PL), ul. Sochacz 16A, 21-400 Łuków oraz DRCH Sp. z o.o. (nr NIP: 8252199330, dalej jako: DRCH) ul. Sochacz 16A, 21-400 Łuków są współadministratorami Twoich danych osobowych. Dalej epaka.pl, epaka.PL i DRCH - współadministratorzy - będą określeni jako Administrator lub serwis epaka.pl.

Współadministratorzy – co to dla Ciebie oznacza?

epaka.pl, epaka.PL i DRCH epaka.pl wspólnie wyznaczają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych na stronie internetowej www.epaka.pl (o celach opowiemy poniżej). Wspólnym zamiarem tych podmiotów jest utworzenie platformy biznesowej pozwalającej na sprawne pośrednictwo w doręczaniu przesyłek. epaka.pl, epaka.PL oraz DRCH epaka.pl prowadzą również powiązane strony internetowe: zwracam.pl i sklep.epaka.pl. Odpowiedzialność wynikająca z prowadzenia strony internetowej www.epaka.pl spoczywa na epaka.pl (czyli przypomnijmy: epaka.pl S.A.), która pełni rolę lidera wśród wymienionych współadministratorów. To epaka.pl S.A. wypełnia wobec Ciebie wszelkie obowiązki wynikające z RODO, przede wszystkim obowiązek informacyjny z art. 13 RODO. Jeśli chcesz zrealizować przysługujące Ci na gruncie RODO prawa (o których opowiemy za chwilę), zalecamy, abyś zwrócił się właśnie do epaka.pl S.A.. Możesz też skontaktować się z innymi współadministratorami (epaka.PL lub DRCH), którzy przekażą Twoje żądanie do epaka.

Punktem kontaktowym współadministratorów jest epaka.pl, z którą kontakt możesz nawiązać na kilka sposobów:
1.    wysyłając wiadomość e- mail na adres : rodo@epaka.pl
2.    wysyłając list na adres: epaka.pl S.A., ul. Sochacz 16a, 21-400 Łuków

Rekomendowanym sposobem nawiązania kontaktu w zakresie Twoich danych osobowych jest kontakt mailowy.

II.    DANE OSOBOWE

W tej części opowiemy Ci jakie dane o Tobie zbieramy, w jakim celu, kiedy oraz kto jest odbiorcą Twoich danych.

1.    Rejestracja w serwisie epaka.pl

Z serwisu epaka.pl w celu złożenia zamówienia możesz korzystać jako zarejestrowany użytkownik lub jako gość. W serwisie możesz zarejestrować się na trzy sposoby: poprzez stronę internetową epaka.pl lub przy pomocy Allegro albo Facebooka.

Podczas rejestracji w serwisie epaka.pl należy podać adres e-mail oraz hasło, którego będziesz używać. Hasło będzie dostępne tylko dla Ciebie. Jeśli zapomnisz hasła, będziesz mógł skorzystać z opcji „zapomniałem hasła” i ustanowić nowe hasło. Serwis epaka.pl zapisuje też numer IP Twojego komputera.

W przypadku rejestracji przy pomocy Allegro, należy podać login i hasło do Twojego konta użytkownika na Allegro. Połączenie serwisu epaka.pl i Allegro stanowi połączenie jedynie w zakresie logowania – serwis epaka.pl nie otrzyma od Allegro żadnych danych o Tobie. W każdej chwili jest możliwe rozłączenie konta na Allegro i w serwisie epaka.pl.

W przypadku rejestracji przy pomocy Facebooka, należy podać login i hasło do Twojego konta użytkownika na Facebooku. Serwis epaka.pl otrzyma dostęp do Twojego profilu publicznego na Facebooku (tj. takiego profilu, do którego ma dostęp każdy, kto korzysta z Internetu), jednakże nie będzie z niego korzystać ani udostępniać Twoich danych w nim zgromadzonym. Połączenie serwisu epaka.pl i Facebooka dotyczy jedynie logowania. W każdej chwili jest możliwe rozłączenie konta na Facebooku i w serwisie epaka.pl.

Podczas rejestracji w serwisie epaka.pl decydujesz czy będziesz korzystać z konta jako konsument czy w ramach wykonywanej działalności. Korzystanie z konta jako konsument oznacza korzystanie wyłącznie w celach prywatnych, nie w związku z działalnością (w szczególności gospodarczą lub zawodową) – np. gdy chcesz wysłać komuś bliskiemu prezent.
Jeśli zakładasz konto w związku z wykonywaną działalnością, możesz z niego korzystać tylko w związku z tą działalnością (w szczególności gospodarczą lub zawodową). Co mamy na myśli? Jeśli wysyłasz przesyłkę w ramach sklepu internetowego, którego jesteś pracownikiem lub właścicielem robisz to właśnie w związku z wykonywaną działalnością. To samo dotyczy sytuacji, gdy nadajesz przesyłkę w ramach fundacji, stowarzyszenia czy jakiejkolwiek innej działalności, w której adresatem przesyłki jest osoba dla Ciebie obca. W takim przypadku musisz zawrzeć z epaka.pl umowę powierzenia przetwarzania danych osób, których dane wpisujesz jako adresatów swoich przesyłek. Wzór umowy znajdziesz tutaj lub pod linkiem wskazanym w momencie rejestracji konta.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych podanych w chwili rejestracji jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (świadczoną usługą jest prowadzenie konta w serwisie epaka.pl).

Dane zgromadzone w koncie użytkownika są przetwarzane w ramach autorskiego systemu Administratora. Twoje dane będą przetwarzane, dopóki nie zgłosisz żądania usunięcia konta, co możesz zrobić w każdej chwili. Po zgłoszeniu takiego żądania Twoje dane zostaną usunięte, poza danymi dotyczącymi złożonych zamówień. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych.  

2.    Panel klienta

Jeśli chcesz składać zamówienia jako użytkownik serwisu epaka.pl, przed dokonaniem pierwszego zamówienia musisz najpierw uzupełnić panel klienta. W panelu klienta należy podać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres nadań (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) oraz numer konta bankowego. Serwis epaka.pl zapisuje też numer IP Twojego komputera. Możesz podać dodatkowe dane w postaci pełnej firmy i numeru NIP.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych podanych w panelu klienta jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. umowa. Dane zgromadzone w koncie użytkownika są przetwarzane w ramach autorskiego systemu Administratora. Zawsze masz możliwość dokonania modyfikacji tych danych. Twoje dane będą przetwarzane, dopóki nie zgłosisz żądania usunięcia konta, poza danymi dotyczącymi złożonych zamówień. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia konta.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych.

W panelu klienta jest też dostępna książka adresowa, w której możesz zapisywać dane dotyczące adresatów Twoich przesyłek (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail). O umieszczeniu tych danych w książce adresowej i ich późniejszym wykorzystaniu w celu złożenia zamówienia decydujesz tylko Ty. Pamiętaj jednak, że jeśli osoba, której dane umieściłeś w książce adresowej, zgłosiła się do nas z żądaniem ich usunięcia, co do zasady będziemy zobowiązani zrealizować jej żądanie (chyba, że dane tej osoby wciąż będą niezbędne do realizacji zamówienia albo ustalenia, dochodzenia lub obrony związanych z nim roszczeń).

3.    Zamówienie
Składając zamówienie jako użytkownik serwisu epaka.pl, zostaną wykorzystane Twoje dane podane wcześniej w panelu klienta.

Składając zamówienie jako niezalogowany użytkownik, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres nadań (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu). Możesz podać dodatkowe dane w postaci pełnej firmy i numeru NIP. Serwis epaka.pl zapisuje też numer IP Twojego komputera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

Składając zamówienie jako niezalogowany użytkownik, decydujesz czy składasz zamówienie jako konsument czy w ramach wykonywanej działalności. Złożenie zamówienia jako konsument oznacza złożenie go wyłącznie w celach prywatnych, nie w związku z działalnością (w szczególności gospodarczą lub zawodową) – np. gdy chcesz wysłać komuś bliskiemu prezent.
Jeśli składasz zamówienie w związku z wykonywaną działalnością, w szczególności gospodarczą lub zawodową oznacza to, że to Ty jesteś administratorem danych osobowych osób wskazanych w formularzu zamówienia i musisz zawrzeć z epaka.pl umowę powierzenia przetwarzania danych osób, których dane wpisujesz przede wszystkim jako adresatów swoich przesyłek. Wzór umowy znajdziesz tutaj lub pod linkiem wskazanym w momencie składania zamówienia, Przykładem złożenia zamówienia w ramach wykonywanej działalności jest złożenie go w ramach sklepu, stowarzyszenia, fundacji czy jakiejkolwiek innej działalności, w której jesteś zatrudniony lub której jesteś właścicielem. Jeżeli jako zlecający przesyłkę, zamieszczasz dane innych osób w takich sytuacjach, spoczywa na Tobie obowiązek poinformowania tych osób, o przekazaniu danych do serwisu epaka.pl, zgodnie z art. 13 RODO.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. umowa (pośrednictwa w przewozie przesyłek), art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązek prawny – wystawienie faktury lub innego dokumentu księgowego i przechowywanie ich w dokumentacji księgowej oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes administratora, tj. zabezpieczenie się przed ewentualnymi roszczeniami lub zarzutami.

Każde Twoje zamówienie jest odnotowywane w ogólnej bazie serwisu epaka.pl i jest przechowywane jako odrębna pozycja. Dane związane z zamówieniem są przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Oprócz danych osobowych, przy każdej pozycji w bazie odnotowywane są szczegóły zamówienia, takie jak dane dotyczące nadawcy przesyłki (jeśli nie jest nim zlecający), dane dotyczące adresata przesyłki, data złożenia zamówienia, firma kurierska realizująca zamówienie, wybrany sposób płatności. Jeżeli złożyłeś zamówienie jako zalogowany użytkownik, Twoje zamówienia będą również widoczne w zakładce zamówienia.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą:
1.    firma kurierska – w celu realizacji umowy pośrednictwa w przewozie przesyłek;
2.    firma dostarczająca Administratorowi system do obsługi sms-ów – w celu realizacji umowy pośrednictwa w przewozie przesyłek (przesyłanie sms-ów dotyczących statusu przesyłki);
3.    firma dostarczająca Administratorowi system do obsługi infolinii - w celu realizacji umowy pośrednictwa w przewozie przesyłek (infolinia dotycząca obsługi zamówień);
4.    hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
5.    firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych;
6.    dostawcy usług płatniczych – w celu realizacji transakcji płatniczej związanej z realizacją umowy pośrednictwa w przewozie przesyłek;
7.    w przypadku niewywiązywania się przez Ciebie z obowiązków związanych z zamówieniem – odbiorcą Twoich danych może być również kancelaria prawna, z którą współpracuje Administrator.


4.    Faktury
Jeżeli w toku zamówienia, poprosiłeś o wystawienie faktury albo innego dokumentu księgowego lub jest to w stosunku do Ciebie obligatoryjne, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wystawienia takiego dokumentu oraz uwzględnienia go w dokumentacji księgowej Administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego wystawienia i przechowywania dokumentu księgowego, który wynika z przepisów podatkowo-finansowych. Dane będą przetwarzane tak długo, jak wymagają tego wymienione przepisy. Faktury wystawiane są z wykorzystaniem autorskiego systemu Administratora oraz programu wfirma.pl.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą:
1.    hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
2.    firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych;
3.    w przypadku niewywiązywania się przez Ciebie z obowiązków złożonych z zamówieniem – odbiorcą Twoich danych może być również kancelaria prawna, z którą współpracuje Administrator.


5.    Reklamacje, odstąpienie od umowy
W warunkach określonych w Regulaminie serwisu epaka.pl (widoczny powyżej) oraz właściwych przepisach prawa, możesz złożyć reklamację lub odstąpić od umowy, co wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail. Ewentualnie może być konieczne podanie firmy i numeru NIP.

Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z procedurą reklamacyjną lub procedurą odstąpienia od umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO  - tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, czyli zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami lub zarzutami. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wymienionych procedur lub do upływu przedawnienia terminów wynikających z umowy.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą:
1.    firma kurierska – jeżeli reklamacja dotyczy wykonanej przez nią usługi;
2.    firma dostarczająca Administratorowi system do obsługi sms-ów – jeżeli reklamacja dotyczy wykonanej przez nią usługi;
3.    firma dostarczająca Administratorowi system do obsługi infolinii – jeżeli reklamacja dotyczy wykonanej przez nią usługi;
4.    hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze;
5.    firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych,
6.    kancelaria prawna, z którą współpracuje Administrator – w przypadku bardziej skomplikowanych procedur.

6.    Newsletter
W serwisie epaka.pl możesz zapisać się do newslettera w celu otrzymywania informacji o nowościach, promocjach i ofertach serwisu epaka.pl. W tym celu niezbędne jest podanie Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Do newslettera możesz zapisać się w kilku miejscach, np. wypełniając formularz zamówienia. Do wysyłki newslettera potrzebujemy jednak tylko Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail i tylko te dane zostaną wykorzystane w tym celu. Serwis epaka.pl zapisuje też numer IP Twojego komputera. Twoje dane będą przetwarzane przez czas działania newslettera, chyba, że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania – wtedy usuniemy Twoje dane.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku wysyłki newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda. Zgodę możesz wyrazić poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa w momencie zapisywania się do newslettera. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, kontaktując się z Administratorem w dowolny sposób wskazany w punkcie pierwszym – formalności lub wypisując się z newslettera poprzez kliknięcie w pozycję „tutaj” lub pozycję zbliżoną umieszczoną w każdym mailu z newsletterem.

7.    Kontakt za pomocą formularza na stronie lub drogą mailową
W każdej chwili możesz skontaktować się z Administratorem poprzez wypełnienie formularza kontaktowego w serwisie epaka.pl. W tym celu należy podać imię i nazwisko oraz adres e-mail. W treści zapytania możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Serwis epaka.pl zapisuje też numer IP Twojego komputera.

Podobnie jest, gdy kontaktujesz się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej – wysyłając maila do Administratora w sposób automatyczny przekazujesz mu swój adres e-mail, gdyż jesteś nadawcą wiadomości. W treści maila możesz przekazać też inne dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda – pozwalasz serwisowi epaka.pl na kontakt z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub Twojego maila. Twoje zapytanie lub mail mogą być archiwizowane przez okres związany z czynnościami podejmowanymi w celu odpowiedzi lub - w zależności od treści Twojego zapytania - do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zarzutów związanych z Twoim zapytaniem (podstawą przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora związany z zabezpieczeniem się przed ewentualnymi zarzutami lub roszczeniami).

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych.

8.    Program partnerski – poleć znajomemu
W programie partnerskim – poleć znajomemu możesz wysłać do swojego znajomego link polecający serwis epaka.pl lub zamieścić go na swojej stronie internetowej.

Jeśli Twój znajomy zarejestruje się w serwisie epaka.pl przy pomocy tego linku i wyrazi zgodę na przetwarzanie informacji o ilości złożonych przez niego zamówień w celu naliczania Ci punktów w programie partnerskim, punkty zostaną Ci naliczone, zgodnie z regulaminem programu poleć znajomemu, dostępnym tutaj,

9.    Program partnerski – zbieraj punkty
Udział w programie partnerskim dotyczącym zbierania punktów został szczegółowo uregulowany w regulaminie tego programu, dostępnym w zakładce "Twoje Konto - Program Partnerski". Udział w programie wymaga wykorzystania Twoich danych osobowych zamieszczonych w panelu klienta oraz informacji o ilości oraz wartości Twoich zamówień w celach marketingowych, w tym w celu przesyłania Ci newslettera, informacji o nowościach, promocjach i usługach serwisu epaka.pl. Serwis epaka.pl zapisuje też numer IP Twojego komputera.

Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twojej zgody w związku z uczestnictwem w programie partnerskim. Zgodę możesz wyrazić poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa w momencie zapisywania się do programu partnerskiego. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, kontaktując się z Administratorem w dowolny sposób wskazany w punkcie pierwszym - formalności.

Wycofanie zgody będzie wiązało się z utratą możliwości zbierania punktów w programie partnerskim. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a co za tym idzie punkty naliczone Ci przed wycofaniem zgody będą mogły być przez Ciebie wykorzystane. Co istotne, wycofanie zgody pozostaje bez żadnych konsekwencji dla korzystania z usług serwisu epaka.pl i możliwości zawierania umów pośrednictwa w przewozie przesyłek.

Odbiorcą Twoich danych osobowych będą hostingodawcy, z których usług korzysta Administrator w celu przechowywania danych osobowych na serwerze oraz firma IT – w celu serwisowania systemu należącego do Administratora, co wiąże się z możliwością uzyskania przez ten podmiot dostępu do danych osobowych.

III.    TWOJE PRAWA
Powyżej zostały wskazane cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych. Podanie Twoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta w serwisie epaka.pl, złożenia zamówienia, zapisania się do newslettera lub właściwego programu partnerskiego bądź nawiązania kontaktu z serwisem epaka.pl.

Teraz przedstawimy Ci Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez serwis epaka.pl, tj.:

1.    prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także otrzymania ich kopii,
2.    prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
3.    prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
4.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5.    prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – konieczne jest wskazanie szczególnej sytuacji, która w Twojej ocenie uzasadnia zaprzestanie przetwarzania,
6.    prawo do przenoszenia danych – jeżeli Administrator uzyskał dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub umowy,
7.    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu – o ile podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda,
8.    prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora – organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami zawartymi w art. 16-21 RODO, kontaktując się z serwisem epaka.pl poprzez jedno z rozwiązań wskazanych w punkcie pierwszym formalności – w szczególności wysyłając maila na adres: rodo@epaka.pl. Zalecamy, abyś zwrócił się do epak.pl S.A.. Możesz też skontaktować się z innym współadministratorem (epaka.PL lub DRCH), który przekaże Twoje żądanie do epaka.

Twoje prawa nie są bezwarunkowe i przysługują Ci w zależności od okoliczności. Przykładowo – z prawa do przenoszenia danych możesz skorzystać tylko, gdy Administrator uzyskał je na podstawie Twojej zgody lub umowy. Bezwzględne jest prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, z którego możesz skorzystać zawsze, jeśli uznasz, że ochrona Twoich danych osobowych została naruszona przez Administratora.

Twoje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób automatyczny (w tym – nie są profilowane).

Odnosząc się do każdego z celów przetwarzania Twoich danych osobowych, wskazaliśmy kategorie odbiorców, którzy mogą mieć do nich dostęp. Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie konkretnie firmy przetwarzają Twoje dane osobowe, wyślij maila na adres: rodo@epaka.pl.

IV. ZABEZPIECZENIA

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. W tym celu podejmuje wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Dane osobowe są odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, w tym także przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych. Administrator stosuje certyfikat SSL, służący zabezpieczeniu transmisji danych.

Wszyscy odbiorcy Twoich danych osobowych, wskazani przy każdym celu przetwarzania Twoich danych osobowych to podmioty zaufane i gwarantujące poziom usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych odpowiadający standardom RODO.

V.    PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Dane są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej jedynie w przypadku, gdy zlecający złoży zamówienie na doręczenie przesyłki do wybranego przez siebie państwa spoza Unii Europejskiej. Przekazywanie danych osobowych jest wówczas niezbędne do wykonania umowy doręczenia przesyłki zawartej między zlecającym i Administratorem.

Serwis epaka.pl korzysta również z mechanizmu Google reCAPTCHA, którego celem jest badanie czy zachowania użytkowników serwisu nie noszą znamion zachowań robotów internetowych. W związku ze stosowaniem tego mechanizmu, Administrator może ujawnić Google LLC Twój adres IP, a więc Twoje dane będą przekazywane do USA.

VI.    PLIKI COOKIES
Przez używanie stron serwisu epaka.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tym dokumentem. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu.


Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?
Nasz serwis używa ciasteczek w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Używając ciasteczek nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Rodzaje używanych ciasteczek
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1.    pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu epaka.pl;
2.    pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa;
3.    pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu epaka.pl i tworzenia statystyk.

Ciasteczka podmiotów trzecich
Korzystając z serwisu epaka.pl możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z nami podmiotów trzecich, takich jak np. Facebook i Google, a także od firm realizujących kampanie reklamowe. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.

W jaki sposób mogę zmienić ustawienia ciasteczek albo je usunąć?
Zazwyczaj przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika. Użytkownicy serwisu epaka.pl mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Polityka Prywatności:

(Polityka prywatności serwisu epaka.pl obowiązująca od 01.12.2023)

(Polityka prywatności serwisu epaka.pl obowiązująca od 25.05.2018)

Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych(dot. realizacji zamówień w ramach wykonywanej działalności):

(Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych obowiązująca od 01.12.2023)

(Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych obowiązująca od 25.05.2018)

REGULAMIN SERWISU epaka.pl

(regulamin świadczenia usług przez operatora epaka.pl S.A. w serwisie epaka.pl oraz w punktach nadań i odbioru przesyłek epaka.pl obowiązujący od 01.12.2023)
(regulamin świadczenia usług przez operatora Epaka Sp. z o.o. sp. k. w serwisie epaka.pl oraz w punktach nadań i odbioru przesyłek epaka.pl obowiązujący od 04.08.2023 do 01.12.2023)
(regulamin świadczenia usług przez operatora Epaka Sp. z o.o. sp. k. obowiązujący od 25.05.2018 do 03.08.2023)
(regulamin świadczenia usług przez operatora Epaka Sp. z o.o. sp. k. obowiązujący od 02.03.2018 do 24.05.2018)
(regulamin świadczenia usług przez operatora epaka.pl Sp z o.o. obowiązujący od 16.03.2017 do 01.03.2018)
(regulamin świadczenia usług przez operatora F.H.U epaka.pl Dariusz Chornicki obowiązujący od 15.01.2015 do 15.03.2017)
(regulamin świadczenia usług w punkcie usługowym epaka.pl obowiązujący od 01.05.2015 do 06.06.2018)

(regulamin świadczenia usług w punkcie usługowym epaka.pl obowiązujący od 07.06.2018 do 03.08.2023)

Pobierz aplikacje mobilną epaka.pl

epaka.pl umożliwia swoim klientom jeszcze szybsze zamówienie kuriera i nadanie paczki z dowolnego miejsca. Dzięki tej aplikacji w prosty sposób wyślesz swoją przesyłkę i maksymalnie zaoszczędzisz swój czas.

Prosty formularz nadawania

Łatwy wgląd do historii przesyłek

Przejrzysta porównywarka ofert najpopularniejszych firm kurierskich

Szybki dostęp do ustawień konta użytkownika

Bieżące śledzenie przesyłek

Bądź na bieżąco. Zapisz się do Naszego Newslettera.
Wypełnij to pole
Zaznacz zgodę

Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej witryny, wyświetlać spersonalizowane treści i reklamy, analizować ruch w naszej witrynie i wiedzieć, skąd pochodzą nasi użytkownicy.

Twoja prywatność jest dla nas ważna

Pliki cookie to bardzo małe pliki tekstowe, które są tworzone i przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Używamy plików cookie do różnych celów, w tym do ulepszania obsługi online na naszej stronie internetowej (na przykład, aby zapamiętać dane logowania do konta).
Możesz zmienić swoje ustawienia i odrzucić niektóre rodzaje plików cookie, które mają być przechowywane na twoim komputerze podczas przeglądania naszej strony. Możesz również usunąć wszystkie pliki cookie już zapisane na komputerze, ale pamiętaj, że usunięcie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z części naszej strony internetowej.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem naszej strony internetowej i umożliwienia korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej.
Bez tych plików cookie nie możemy zapewnić usług na naszej stronie internetowej.


Zawsze aktywne
Funkcjonalne

Te pliki cookie służą do bardziej spersonalizowanego korzystania z naszej strony internetowej i do zapamiętywania wyborów dokonywanych podczas korzystania z naszej strony internetowej.
Na przykład możemy używać funkcjonalnych plików cookie do zapamiętywania zawartości koszyka lub zapamiętywania danych logowania.


Nieaktywne
Śledzenie i wydajność

Te pliki cookie służą do zbierania informacji w celu analizy ruchu na naszej stronie internetowej i sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej.
Na przykład te pliki cookie mogą śledzić takie rzeczy, jak czas spędzony na stronie lub odwiedzane strony, co pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób możemy ulepszyć naszą witrynę internetową.
Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.


Nieaktywne
Targeting i reklama

Te pliki cookie służą do wyświetlania reklam, które mogą Cię zainteresować na podstawie Twoich zwyczajów przeglądania.
Pliki te tworzone przez naszych dostawców treści i/lub reklam, mogą łączyć informacje zebrane z naszej strony z innymi informacjami, które gromadzili niezależnie w związku z działaniami przeglądarki internetowej w ich sieci witryn.
Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.


Przetwarzanie danych przez Google Adevertising Products odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności i Warunkami korzystania z usług Google (Kliknij tutaj)

Nieaktywne
Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie i Twoich wyborów, skontaktuj się z nami.