Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowychTytułem wstępu
Jeśli nadajesz przesyłkę za pośrednictwem serwisu epaka.pl w związku z wykonywaną działalnością, w  szczególności gospodarczą lub zawodową (np. w ramach sklepu internetowego lub fundacji) to Ty jesteś administratorem danych osobowych osób, które wskazujesz w formularzu zamówienia. Serwis epaka.pl jest podmiotem przetwarzającym te dane. W związku z art. 28 ust. 3 RODO jesteśmy zobowiązani do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych – Ty jako administrator danych osobowych, a administrator serwisu epaka.pl – jako podmiot przetwarzający dane osobowe. Niniejszą umowę możemy zawrzeć w formie elektronicznej (pozwala na to art. 28 ust. 9 RODO).

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
(dalej jako: Umowa powierzenia)

zawarta pomiędzy:
1.    Użytkownikiem Serwisu epaka.pl, który zakłada konto lub składa zamówienie/a za pomocą Serwisu epaka.pl w ramach wykonywanej działalności, zwanym dalej: Administratorem lub Użytkownikiem
a
2.    epaka.pl S.A. z siedzibą w Łukowie, przy ul. Sochacz 16a, 21-400 Łuków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0001072963, REGON: 369332957, NIP: 8252181790, zwaną dalej: „epaka” lub Podmiot przetwarzający.
Użytkownik i epaka.pl dalej zwani są łącznie „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”.

§1
Oświadczenia – epaka
1.    epaka.pl oświadcza, że jest współadministratorem danych osobowych razem z:
1)    epaka.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łukowie (21-400), ul. Sochacz 16A, nr KRS: 0000500274;
2)    DRCH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Łukowie (21-400), ul. Sochacz 16A, nr NIP: 8252199330.
2.    epaka.pl ma prawo do zawarcia umowy powierzenia z Użytkownikiem w imieniu i na rzecz pozostałych współadministratorów, zgodnie z wewnętrznymi uzgodnieniami współadministratorów sporządzonymi na mocy art. 26 RODO, o których szerzej mowa w polityce prywatności Serwisu epaka.pl.

§2
Definicje
1.    Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.
2.    Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO, określone w § 3 ust. 2 Umowy powierzenia.
3.    Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 12 RODO.
4.    Podmiot przetwarzający – podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO.
5.    Przetwarzanie – przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO.
6.    Serwis epaka.pl – serwis którego administratorem jest epaka.pl S.A. z siedzibą w Łukowie przy ul. Sochacz 16a, 21-400 Łuków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0001072963, REGON: 369332957, NIP: 8252181790.
7.    RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
8.    Umowa pośrednictwa – Umowa pośrednictwa w doręczaniu przesyłek, którą epaka.pl zawiera z Użytkownikiem Serwisu epaka.pl.
9.    Usługi – usługi związane z pośrednictwem przez epaka.pl w doręczeniu przesyłek, nadawanych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu epaka.pl.

§3
Przedmiot umowy
1.    Umowa powierzenia określa warunki Przetwarzania przez epaka.pl w imieniu Administratora Danych osobowych określonych w ust. 2 poniżej w zakresie Usług wykonywanych przez epaka.pl na podstawie Umowy pośrednictwa.
2.    Użytkownik, składając zamówienie w Serwisie epaka.pl, powierza epaka.pl następujące dane osobowe osób trzecich:
2.1.    rodzaj danych osobowych: dane zwykłe, tj. imię i nazwisko, dane teleadresowe, takie jak: adres, numer telefonu, e-mail;
2.2.    kategorie osób, których dane dotyczą: adresaci przesyłek zlecanych przez Użytkownika.
§4
Przetwarzanie danych osobowych
1.    Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe powierzone przez Administratora wyłącznie w celu, w zakresie i na warunkach określonych w Umowie powierzenia. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, że nie będzie modyfikował, usuwał ani wykorzystywał powierzonych mu do Przetwarzania Danych osobowych w jakikolwiek inny sposób niż na potrzeby świadczenia Usług na rzecz Administratora.
2.    Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe powierzone przez Administratora w zakresie świadczenia Usługi w formie elektronicznej, w systemie informatycznym epaka.pl oraz w formie papierowej (druki księgowe ).
3.    Strony uzgadniają, że dane osobowe powierzone przez Administratora będą przetwarzane zgodnie z poleceniami Administratora przez które rozumie się każdorazowe zlecenie przesyłki za pomocą Serwisu epaka.pl.

§5
Okres przetwarzania
1.    Dane osobowe powierzone przez Administratora danych będą przetwarzane przez epaka.pl w okresie wykonywania Usługi, z zastrzeżeniem następujących ustępów.
2.    Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy pośrednictwa, Podmiot przetwarzający usuwa lub zwraca Administratorowi Dane osobowe i usuwa ich kopie. Przez rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy pośrednictwa dla potrzeb niniejszej Umowy powierzenia rozumie się wygaśnięcie wszystkich obowiązków epaka.pl, z którymi wiąże się przetwarzanie Danych osobowych.
3.    Z uwagi jednak na możliwość zaistnienia sporu pomiędzy Stronami, związanego z realizacją Umowy pośrednictwa lub Umowy powierzenia – epaka.pl usunie Dane osobowe oraz ich kopie po upływie okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających lub mogących wynikać z Umowy współpracy lub Umowy powierzenia.

§6
Obowiązki Podmiotu przetwarzającego
1.    Strony zobowiązują się do wykonywania zobowiązania z najwyższą starannością zawodową, w tym do przestrzegania Umowy powierzenia i właściwych przepisów prawa mających zastosowanie do Przetwarzania danych osobowych, w szczególności zobowiązują się do przestrzegania obowiązków Stron wynikających z RODO.  
2.    Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Administratorowi danych wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
3.    Podmiot przetwarzający podejmuje środki organizacyjne i techniczne właściwe zgodnie z art. 32 RODO do przetwarzania Danych osobowych powierzonych przez Administratora w zakresie usług świadczonych zgodnie z Umową pośrednictwa w celu zabezpieczenia powierzonych do przetwarzania Danych osobowych w należyty, odpowiedni do zagrożeń sposób.
4.    W zakresie pomocy Administratorowi przy realizacji obowiązku dokonywania zgłoszenia Naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczego oraz zawiadamiania o Naruszeniu ochrony Danych osobowych osób, których dane dotyczą, o których mowa w art. 28 ust. 3 lit.  f) RODO, uwzględniając charakter Przetwarzania danych oraz dostępne mu informacje Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do:
4.1.    zgłoszenia Administratorowi danych podejrzenia naruszenia lub stwierdzenia Naruszenia ochrony danych osobowych nie później niż w terminie 36 (słownie: trzydziestu sześciu) godzin od chwili powzięcia informacji o podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu Naruszenia ochrony danych osobowych w związku z wykonywaniem Umowy powierzenia na adres email wskazany w koncie/ zamówieniu Użytkownika;
4.2.    w zawiadomieniu o podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu Naruszenia ochrony danych osobowych Podmiot przetwarzający jest zobowiązany wskazać:
1)    okoliczności zdarzenia,
2)    prawdopodobne przyczyny zdarzenia,
3)    środki, jakie zostały zastosowane w związku ze zdarzeniem, w celu zminimalizowania negatywnych skutków — wraz z niezbędną dokumentacją;
4.3.    zapewnienia Administratorowi możliwości uczestniczenia w wyjaśnianiu okoliczności zdarzenia, w tym udzielenia informacji oraz wyjaśnień, jak również podjęcia innych działań, które umożliwią Administratorowi wywiązanie się z obowiązku notyfikacyjnego wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5.    Podmiot przetwarzający oświadcza, że osobom zatrudnionym przy Przetwarzaniu powierzonych Danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie.
6.    Podmiot przetwarzający zapewnia, że osoby upoważnione przez Podmiot przetwarzający do Przetwarzania Danych osobowych powierzonych przez Administratora zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

§7
Uprawnienia Administratora danych
1.    Administrator jest upoważniony do przeprowadzenia audytu w celu weryfikacji przestrzegania Umowy powierzenia przez epaka.pl, bezpośrednio lub za pośrednictwem upoważnionego audytora, z zastrzeżeniem następujących warunków:
2.    audyt będzie przeprowadzany nie częściej niż raz w roku kalendarzowym, a jego termin powinien być uzgodniony przez Strony, przy czym Użytkownik zgłosi zamiar przeprowadzenia audytu co najmniej 30 dni przed jego proponowanym terminem w formie pisemnej pod rygorem nieważności na adres wskazany w komparycji Umowy powierzenia lub wysyłając wiadomość email na adres  […];
3.    audytorem Użytkownika nie może być podmiot prowadzący działalność konkurencyjną  wobec epaka;
4.    audyt nie może obejmować informacji lub dokumentów dotyczących innych klientów/ użytkowników epaka.pl,  ani zmierzać lub skutkować uzyskaniem dostępu Użytkownika do danych osobowych innych niż Dane osobowe Użytkownika lub do danych poufnych epaka.pl lub innych podmiotów powiązanych (współadministratorów z epaka);
5.    epaka.pl może uzależnić udział audytora lub wyznaczonego pracownika Użytkownika w audycie od uprzedniego zawarcia odpowiedniej umowy poufności z epaka;
6.    w czasie audytu Użytkownik i audytor mają obowiązek przestrzegania wewnętrznych procedur i polityk epaka.pl dotyczących bezpieczeństwa i poufności;
7.    Administrator pokrywa koszty audytu.

§8
Podpowierzenie
1.    Administrator wyraża zgodę na wykorzystanie przez Podmiot przetwarzający innych podmiotów przetwarzających (dalej jako: Podwykonawcy) do dalszego przetwarzania danych w ramach świadczenia Usług, przy czym każdy Podwykonawca epaka.pl zapewnia niezbędne gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO.
2.    Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność, jeżeli Podwykonawca nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych.
3.    Podmiot przetwarzający zawarł lub zawrze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z Podwykonawcami.
4.    Podmiot przetwarzający utrzymuje listę Podwykonawców, na której znajdują się w szczególności: firmy kurierskie odpowiedzialne za realizację Usługi, firmy odpowiedzialne za kontakt w związku z realizacją Usługi, hostingodawcy Podmiotu przetwarzającego oraz firmy IT odpowiedzialne za serwisowanie platformy epaka.
5.    W przypadku zastąpienia podwykonawców lub dodania nowych podwykonawców, epaka.pl poinformuje o tym Administratora z dwutygodniowym wyprzedzeniem drogą mailową na adres Użytkownika wskazany w koncie lub złożonym zamówieniu. Administrator ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu odnośnie do tych zmian w ciągu 5 dni roboczych – brak zgłoszenia sprzeciwu w tym terminie traktowany jest jako akceptacja Podwykonawcy.
6.    Podmiot przetwarzający zobowiązuje się współpracować wyłącznie z takimi podwykonawcami, którzy zapewniają wdrożenie takich środków technicznych i organizacyjnych, aby Przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.
7.    Podmiot przetwarzający zawrze z każdym podwykonawcą, który będzie przetwarzał Dane osobowe stosowną umowę, nakładającą na podwykonawcę odpowiednie obowiązki ochrony danych osobowych.
8.    Jeżeli  podwykonawca epaka.pl nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych Administratora, Podmiot przetwarzający ponosi wobec Administratora odpowiedzialność za niewypełnienie obowiązków przez Podwykonawcę tak jak za własne działania i zaniechania.

§9
Odpowiedzialność Stron Umowy
1.    Użytkownik odpowiada za prawidłowe wykonywanie obowiązków Administratora zgodnie z RODO, i innymi właściwymi przepisami ochrony danych osobowych, jak też niniejszą Umową powierzenia. W szczególności, Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO wobec swoich klientów, których dane powierza do przetwarzania Podmiotowi przetwarzającemu, w tym do poinformowania ich, że podmiotem przetwarzającym ich dane jest epaka.
2.    Administrator zapewnia, że Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, w tym zgodnie z zasadami wynikającymi z RODO, w szczególności, że dane są przetwarzane w minimalnym zakresie (Administrator nie przetwarza więcej danych niż jest to wymagane do jego celów).
3.    Administrator gwarantuje, że w momencie przekazania Danych osobowych do Przetwarzania istnieje ku temu ważna podstawa prawna, co na każde żądanie Podmiotu przetwarzającego wykaże poprzez wskazanie podstawy prawnej przetwarzania i jej należyte udokumentowanie.
4.    Postanowienia §9 pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy powierzenia.
5.    Całkowite i maksymalne zobowiązanie epaka.pl w związku z wykonywaniem Umowy powierzenia jest ograniczone do kwoty 10 tys. zł

§ 10
Postanowienia końcowe
1.    Strony uzgadniają, że właściwe dla Umowy powierzenia będzie prawo obowiązujące w Polsce, zaś do rozstrzygania sporów właściwy będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby epaka.pl w dniu zawarcia niniejszej Umowy.
2.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie powierzenia zastosowanie będzie miało RODO oraz właściwe przepisy prawa polskiego.
3.    Umowa powierzenia jest w mocy tak długo, jak Podmiot przetwarzający przetwarza Dane osobowe w imieniu Administratora, zgodnie z §5, niezależnie od trwania Umowy pośrednictwa.

Pobierz aplikacje mobilną epaka.pl

epaka.pl umożliwia swoim klientom jeszcze szybsze zamówienie kuriera i nadanie paczki z dowolnego miejsca. Dzięki tej aplikacji w prosty sposób wyślesz swoją przesyłkę i maksymalnie zaoszczędzisz swój czas.

Prosty formularz nadawania

Łatwy wgląd do historii przesyłek

Przejrzysta porównywarka ofert najpopularniejszych firm kurierskich

Szybki dostęp do ustawień konta użytkownika

Bieżące śledzenie przesyłek

Bądź na bieżąco. Zapisz się do Naszego Newslettera.
Wypełnij to pole
Zaznacz zgodę

Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej witryny, wyświetlać spersonalizowane treści i reklamy, analizować ruch w naszej witrynie i wiedzieć, skąd pochodzą nasi użytkownicy.

Twoja prywatność jest dla nas ważna

Pliki cookie to bardzo małe pliki tekstowe, które są tworzone i przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Używamy plików cookie do różnych celów, w tym do ulepszania obsługi online na naszej stronie internetowej (na przykład, aby zapamiętać dane logowania do konta).
Możesz zmienić swoje ustawienia i odrzucić niektóre rodzaje plików cookie, które mają być przechowywane na twoim komputerze podczas przeglądania naszej strony. Możesz również usunąć wszystkie pliki cookie już zapisane na komputerze, ale pamiętaj, że usunięcie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z części naszej strony internetowej.

Niezbędne

Te pliki cookie są niezbędne do świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem naszej strony internetowej i umożliwienia korzystania z niektórych funkcji naszej strony internetowej.
Bez tych plików cookie nie możemy zapewnić usług na naszej stronie internetowej.


Zawsze aktywne
Funkcjonalne

Te pliki cookie służą do bardziej spersonalizowanego korzystania z naszej strony internetowej i do zapamiętywania wyborów dokonywanych podczas korzystania z naszej strony internetowej.
Na przykład możemy używać funkcjonalnych plików cookie do zapamiętywania zawartości koszyka lub zapamiętywania danych logowania.


Nieaktywne
Śledzenie i wydajność

Te pliki cookie służą do zbierania informacji w celu analizy ruchu na naszej stronie internetowej i sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej.
Na przykład te pliki cookie mogą śledzić takie rzeczy, jak czas spędzony na stronie lub odwiedzane strony, co pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób możemy ulepszyć naszą witrynę internetową.
Informacje zebrane przez te pliki nie identyfikują żadnego konkretnego użytkownika.


Nieaktywne
Targeting i reklama

Te pliki cookie służą do wyświetlania reklam, które mogą Cię zainteresować na podstawie Twoich zwyczajów przeglądania.
Pliki te tworzone przez naszych dostawców treści i/lub reklam, mogą łączyć informacje zebrane z naszej strony z innymi informacjami, które gromadzili niezależnie w związku z działaniami przeglądarki internetowej w ich sieci witryn.
Jeśli zdecydujesz się usunąć lub wyłączyć te pliki cookie, reklamy nadal będą wyświetlane, ale mogą one nie być odpowiednie dla Ciebie.


Przetwarzanie danych przez Google Adevertising Products odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności i Warunkami korzystania z usług Google (Kliknij tutaj)

Nieaktywne
Więcej informacji

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki dotyczącej plików cookie i Twoich wyborów, skontaktuj się z nami.