Masz pytania? Skontaktuj się z nami! +48 666 999 392 bok@epaka.pl
Strona główna / Regulamin Programu Partnerskiego EPAKA.PL

Regulamin Programu Partnerskiego EPAKA.PL

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO PLATFORMY WYSYŁKOWEJ
WWW.EPAKA.PL

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Programu Partnerskiego jest EPAKA.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Łukowie, przy ul. Sochacz 16a, 21-400 Łuków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 000050027, NIP: 5213667216; REGON: 147128246 (zwany dalej: „Organizator”), e-mail: bok@epaka.pl.
2. Regulamin określa warunki funkcjonowania Programu Partnerskiego oraz prawa i obowiązki jego Uczestników.

§ 2. Uczestnictwo w Programie

1. Program skierowany jest do osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadających konto Użytkownika i korzystających z usług dostępnych na platformie www.epaka.pl.
2. Program nie dotyczy podmiotów zajmujących się pośredniczeniem w przewozie przesyłek.
3. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest nieodpłatne.
4. Uczestnik przystępuje do programu poprzez założenie konta użytkownika na platformie www.epaka.pl i zaakceptowaniu Regulaminu Programu Partnerskiego.
5. Do założenia konta niezbędny jest adres e-mail Uczestnika. Po założeniu konta użytkownika Uczestnik, składając zamówienia, zbiera punkty, które może wymienić na środki do wykorzystania w serwisie www.epaka.pl. Dokładny kurs przelicznikowy Uczestnik znajdzie po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce Program Partnerski.
6. Uczestnikami programu mogą być osoby pełnoletnie, spełniające warunki określone w Regulaminie.
7. Przystąpienie do programu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w programie.
8. Uczestnictwa w programie, jak i praw i obowiązków oraz gratyfikacji z nimi związanych nie można przenosić na inne osoby.
9. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie, zamykając Konto. Zamknięcie konta wiąże się z rezygnacją ze zgromadzonych Punktów oraz zgromadzonych środków.
10. Środki uzyskane z programu partnerskiego nie podlegają wymianie na gotówkę.

§ 3. Zbieranie i ważność punktów

1. Za każde wydane w serwisie www.epaka.pl 1 zł (1 złoty) Uczestnikowi przysługuje 1 punkt lojalnościowy. Uczestnik może wymienić punkty na środki zgodnie z kursem przelicznikowym, który znajduje się w zakładce Program Partnerski, po zalogowaniu się na swoje konto Użytkownika.
2. Punkty są dodawane po zaksięgowaniu płatności za zamówienie.
3. Przy obliczaniu Punktów, które Użytkownik otrzymuje dokonując zamówień, kwota transakcji zaokrąglana jest w zależności od wydanej kwoty. Poniżej 0,5 zł w dół, 0,5 zł i wyżej do góry.
4. Punkty zebrane w Programie Partnerskim Uczestnik może zamienić na środki, którymi doładuje swoje saldo na platformie www.epaka.pl.
5. Uczestnik, w każdym momencie trwania Programu Partnerskiego, może sprawdzić stan zgromadzonych punktów w zakładce Program Partnerski, na platformie www.epaka.pl, po uprzednim zalogowaniu się.
6. Punkty naliczone po dokonaniu transakcji są ważne bez limitu czasowego.

§ 4. Wykorzystywanie zebranych punktów

1. Punkty zebrane w Programie Lojalnościowym można wymienić na środki, które Użytkownik będzie mógł wykorzystać do płatności na platformie www.epaka.pl.
2. Dokładny kurs przelicznikowy Uczestnik znajdzie po zalogowaniu się na swoje konto w zakładce Program Partnerski.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1.Wszelkie reklamacje dotyczące spraw związanych z Programem Partnerskim można zgłaszać na piśmie lub w formie wiadomości e-mail w czasie trwania programu i w terminie 30 dni po jego zakończeniu. O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji pisemnej decyduje data stempla pocztowego.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamacje oraz datę i miejsce zdarzenia, które dotyczy roszczenia oraz treść żądania.
3. Reklamacje powinny być składane na adres mailowy: bok@epaka.pl lub pisemnie na adres organizatora Epaka.pl ul. Sochacz 16a 21-400 Łuków, z dopiskiem Program Partnerski Epaka.pl.
4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania. O rozpatrzeniu reklamacji składający są powiadamiani w formie pisemnej lub jeśli złożyli reklamację wysyłając wiadomość e-mail – w formie wiadomości zwrotnej.
5. Nie uwzględnienie roszczeń w ramach postępowania reklamacyjnego lub upływ terminu, o którym mowa w pkt 2 nie narusza prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Programu Partnerskiego jest dostępny na platformie www.epaka.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o których Uczestnik programu zostanie poinformowany drogą mailową, na adres mailowy, którego użył podczas rejestracji na platformie www.epaka.pl. Taka zmiana nie może jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników Programu.

Realizacja i opieka techniczna: kokoma.pl - strony www
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x